Dold moms kan bli dyrt

Att en verksamhet är undantagen från moms leder tankarna mot att momsen skulle bli lägre. Så är dock inte alltid fallet. Dold moms kan leda till att varor och tjänster blir dyrare för konsumenten. Detta snedvrider marknaden och leder till ineffektivitet. 

Momsen är en av statens viktigaste intäktskällor. Under 2018 uppgick momsintäkterna till knappt 450 miljarder kronor vilket utgjorde en dryg femtedel av de totala skatteintäkterna. All verksamhet är dock inte momspliktig. Bank- och finansieringstjänster, försäkringar och välfärdstjänster är exempel på undantag.

Att vara undantagen en skatt borde innebära att skattekilen blir mindre och priset lägre för konsumenten. Paradoxalt nog kan effekten bli den motsatta. När ett företag är undantaget moms i en förädlingskedja kan så kallad dold moms leda till att varor och tjänster faktiskt blir dyrare för konsumenten.

Diagrammet nedan visar momsen i värdekedjan under normala förhållanden utan undantag. Här finns tre företag som förädlar en vara innan det sista företaget säljer den till slutkonsument. Varje företag tillför ett värde på 80 kronor. Alla bolag lägger på moms och skattesatsen är 25 procent. I diagrammet nedan ser vi hur priset för slutkonsumenten blir 300 kronor, varav 60 kronor är skatt.

Steg för steg ser kedjan ut som följer.

  1. Företag A säljer en vara till företag B för 100 kronor, inklusive 20 kronor i moms
  2. Företag B förbättrar varan och säljer den för 200 kronor till företag C, inklusive 40 kronor i moms
  3. Företag C förbättrar varan och säljer den till konsument för 300 kronor, inklusive 60 kronor i moms.

Samtliga företag har medfört ett förädlingsvärde på 80 kronor. Alla företagen betalar in 20 kronor till staten, skillnaden mellan ingående och utgående moms.

Om företag B istället vore undantaget från moms blir utfallet dock ett annat. I diagrammet nedan ser vi priset då blir 325 kronor, det vill säga 25 kronor mer än när alla företag i kedjan var momspliktiga. Detta kommer sig av den moms som företag A lägger till blir en del av inköpspriset för företag B vilket gör att det blir momsmoms senare i värdekedjan.

Steg för steg ser kedjan ut som följer.

  1. Företag A säljer en vara till företag B för 100 kronor, inklusive 20 kronor i moms
  2. Företag B är inte momspliktigt. De får varken ingående eller utgående moms utan endast ett inköpspris på 100 kronor. De förbättrar varan och säljer den för 180 kronor till företag C
  3. Företag C fortsätter att förbättra varan med 80 kronor och säljer den konsument för 325 kronor inklusive 65 kronor i moms

Med ett momsbefriat företag i mitten av värdekedjan blir det slutgiltiga priset högre och även den totala skatten. När företag B är momsbefriad tar staten in 85 kronor i skatt. I normalfallet blir det endast 60 kronor. Detta trots att varje företag tillfört exakt samma mervärde, 80 kronor.

Effekter av dold moms

Skillnad i pris skapar snedvridande effekter. För det momsbefriade företaget blir det relativt sett billigare att producera varor och tjänster själv, jämfört med att köpa in dem från ett företag som betalar moms som vanligt. Snedvridande skatter leder till lägre effektivitet i produktionen, då företag och organisationer inte gör det de är bäst på utan istället det som är bäst skattemässigt.

I verkligheten är förädlingskedjorna naturligtvis mycket mer komplicerade än i exemplet som används i den här artikeln. Företag och organisationer har i praktiken flera olika momssatser att förhålla sig till beroende på vilken vara eller tjänst de erbjuder. Blandad verksamhet där en andel är undantagen moms och en annan är momspliktig komplicerar systemet ytterligare.

I Svenskt Näringslivs rapport, ”Reformera den svenska momsbasen”, kan du läsa mer om vilka effekter som dold moms kan medföra.