Aktieutdelning

Aktiebolag kan välja att ge sina aktieägare utdelning. Varje aktieägare som äger en aktie före ett visst datum får då en viss summa per aktie utbetald. Vissa bolag ger mycket utdelning i förhållande till aktiens pris, andra bolag ger ingen utdelning alls.

Hur mycket utdelning ett företag ger spelar i allmänhet ingen roll för bolagets värde eller ekonomiska situation. Det finns flera olika strategier i valet av utdelningspolicy. Vissa bolag såsom Google, har aldrig betalat ut någon utdelning. Andra företag såsom Microsoft och Apple har under längre perioder inte gett någon utdelning alls för att sedan byta strategi. Sen finns det bolag som gett utdelning i över 100 års tid. Hur utdelningsstrategin ser ut säger egentligen inget om hur väl ett företag presterar eller hur mycket det borde vara värt. 

För att förstå detta kan man tänka sig två identiska företag där ett väljer att dela ut en miljon kronor till aktieägarna och det andra företaget inte delar ut någonting. Företaget som ger utdelning kommer då ha en miljon mindre i kassan, vilket gör att priset per aktie sjunker i relation till det andra företaget. Detta eftersom det allt annat lika är bättre att äga en aktie i ett företag som har en miljon på banken. Aktieägarna kommer i slutändan antingen ha en aktie som är lite mindre värd och utdelning på kontot, eller en aktie som är lite mer värd men inga pengar på kontot.

Om aktieägarna som inte fick utdelning vill ha pengar i handen kan de sälja aktier och på så sätt skapa ”utdelning” till sig själva. Om de som fått utdelning hellre vill ha fler aktier kan de köpa fler för pengarna som betalades ut. På så sätt har utdelningar i teorin ingen större betydelse för aktieägarna eller samhällsekonomin utan handlar endast om företagets kapitalbalans.

Teorin bygger på frånvaro av skatter, transaktionskostnader med mera. Här spelar utdelning bara roll för bolagets balans av kapital. I verkligheten finns det dock flera anledningar till att utdelningar kan påverka ägarna och samhällsekonomin samt andra aspekter av företagen, vilket också visar sig i att bolag väljer olika strategier kring utdelningar. Nedan listas en del av dessa anledningar.

Transaktionskostnader för sparare

Att köpa och sälja aktier är ofta förknippat med transaktionskostnader. En aktiesparare som gärna vill ha utdelning för att spendera på annat tvingas sälja aktier om företaget inte ger någon utdelning. Att sälja aktier är vanligtvis förknippat med en kostnad i form av ett courtage. En sparare som vill få ut kontanter varje år väljer då hellre ett bolag med utdelning för att slippa denna transaktionskostnad.

Skilda preferenser

Om ett företag har byggt upp en stor kassa men inte bedömer sig ha expansionsmöjligheter inom sitt nuvarande kärnområde kan utdelningar vara motiverade. Alternativet för företaget är att antingen ha pengarna liggande på ett sparkonto, eller köpa andra aktier, alternativt att expandera kärnverksamheterna till nya områden. Aktieägarna å andra sidan kan ska skilda preferenser. De kanske kan skapa en mer effektiv och balanserad portfölj genom att få ut pengar och köpa aktier i andra företag. När aktieägarnas preferenser skiljer sig från företagets placeringsmöjligheter kan utdelning vara ett sätt att ge sina investerare bästa möjliga val. Detta medför en mer effektiv allokering av kapital vilket också är samhällsekonomiskt motiverat.

Stiftelser

Stiftelser kan vara beroende av utdelningar för att finansiera sin verksamhet. Detta eftersom många stiftelser inte får sälja av tillgångar eller ta ut kapital för den löpande verksamheten. Utdelningen blir då en möjlig placering där en del av den årliga avkastningen kan användas för stiftelsens ändamål.

Skatter

Det kan finnas skattemässiga motiv till att välja utdelning framför att aktien stiger i värde. I Sverige betalar man till exempel olika skatt på arbets- och kapitalinkomster. När arbetsinkomsterna når gränsen för statlig inkomstskatt vill den som vill minimera sin skatt hellre få utdelning från det företag man arbetar på istället för lön. Det finns dock flera regelverk som begränsar dessa möjligheter, mest kända är de så kallade 3:12-reglerna som du kan läsa mer om här.

Signalering

Ett företag kommunicerar med sina ägare genom många olika kanaler, delårsrapporter, pressmeddelanden, med flera. Genom att justera nivån på utdelning eller besluta om en extra utdelning kan ett bolag signalera att verksamheten utvecklats bättre eller sämre än tidigare.