Elcertifikat

15,9 kronor
okt-23

Under oktober 2023 kostade ett elcertifikat i snitt 15,9 kronor. Det var 137 procent högre jämfört med samma månad föregående år.

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnyelsebara energikällor och torv i Sverige. Sedan 2012 är marknaden gemensam för Sverige och Norge. Målsättningen är att gemensamt med Norge öka produktionen av förnybar el med 46,4 TWh före 2030.

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat.

Enligt lagen utgörs kvotpliktiga av:

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare
  • Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen
  • Elintensiva företag

Dessa kvotpliktiga företag är skyldiga att köpa in ett visst antal elcertifikat, som bestäms av hur stor deras totala elleverans/elanvändning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste elleverantören köpa in 150 elcertifikat.

När leverantörerna köper elcertifikat för att möta kvotplikterna, drar de på sig extra kostnader, vilka betalas av konsumenterna via deras elräkningar. Samtidigt som elcertifikaten innebär en kostnad för leverantörer och konsumenter får producenter av förnyelsebar el en extra intäkt när de säljer sina certifikat. På så vis stimulerar elcertifikatsystemet produktionen av el från förnyelsebara energikällor. 

Elcertifikaten handlas på en marknad och prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Om det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar utbudet av elcertifikat. Därmed stiger också priset på dessa certifikat. Det blir då mer lukrativt att producera el från förnyelsebara energikällor vilket kommer att stimulera fler producenter att öka sin förnyelsebara elproduktion

Utfärdade elcertifikat

1000-tal per energikälla

VindBiomassa och biogasVattenTorvSolTotalt
20048657 6711 968545011 048
20059397 9261 799634011 298
20069888 5942 019556012 157
20071 4329 0502 195580013 256
20082 0009 5992 607834015 041
20092 4909 7662 442871015 569
20103 48611 1692 611792018 059
20116 10410 3382 703658119 804
20127 16310 6473 146554121 511
20139 6865 230845129415 894
201411 0244 7281 3761061117 245
201515 6144 3971 734772521 847
201614 9404 5721 492864621 136
201717 0395 3711 709807424 273
201816 1705 2261 6017512123 192
201919 2716 2141 9016718227 634
202026 7335 3702 0252129034 440
202126 4236 2022 0663125534 978
202230 2475 3751 528824837 406
LADDA NER
Källa: Energimyndigheten
Not: Siffrorna bygger på månadsdata som revideras kontinuerligt.
De energikällor som definieras som förnybara i detta sammanhang är: vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk.