Läget i ekonomin – februari

Under februari slog coronaviruset hårt mot Stockholmsbörsen som föll med 11,7 procent under månadens sista vecka. Utbrottet kommer att påverka den svenska ekonomin och medför dessutom en ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen.

De direkta effekterna av coronaviruset på den svenska ekonomin har hittills hunnit avspegla sig i Stockholmsbörsen, som backade kraftigt under februari. Under början av mars tycks utvecklingen ha stabiliserats något, men det finns tecken på att virusutbrottet ännu inte fått fullt genomslag på Sveriges ekonomi. Till exempel föll inköpschefsindex för Kina till 40,3 i februari, den lägsta nivån som uppmätts sedan mätningarna började 2004. Samtidigt visar satellitbilder över luftföroreningar att produktionen inte kommit igång igen efter det kinesiska nyåret.

Den kraftiga inbromsningen i Kina påverkar svensk ekonomi bland annat genom att insatsvaror försenas vilket fördröjer vår produktion. Om tillväxten uteblir i Kina skapas även nya risker för världsekonomin då Kina idag är världens näst största ekonomi och utgör en sjättedel av världens totala BNP. Risken för en vidare spridning till och i andra länder spär givetvis på osäkerheten.

Även Sveriges inköpschefsindex för februari kan ha påverkats av utbrottet, då det visade på längre leveranstider från leverantörerna. I normalfallet tyder detta på ett ökat efterfrågetryck men denna månad kan det istället vara ett tecken på störningar i leveranskedjan.

Övriga indikatorer i månadens utgåva speglar ännu inte virusutbrottet. Vi kan notera att Barometerindikatorn stiger och går från svag till neutral, att varuexporten tappar fart och går från stark till neutral samt att arbetslösheten ökar med en procentenhet till 7,5. Dessa indikatorer skall tolkas extra försiktigt denna månad med bakgrund av virusutbrottet.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin –februari