Vad gör befolkningen?

Av Sveriges totala befolkning är ungefär 50 procent sysselsatt. Drygt en tredjedel står utanför arbetsmarknaden på grund av att de är barn eller pensionärer. Resterande del är sjukskrivna, arbetslösa, eller studerar. Hur aktiviteten bland befolkningen ser ut är viktigt bland annat när man pratar om försörjningsbördan i ett land.

Om vi utgår från hela Sveriges befolkning och dess koppling till arbetsmarknaden får vi ovanstående uppdelning.  Av hela befolkningen är ungefär hälften sysselsatta. Det betyder också att hälften inte är det. Drygt en tredjedel av befolkningen är inte en del av den arbetsföra befolkningen, det vill säga är yngre än 15 år eller äldre än 74 år. Här inkluderas också pensionärer i arbetsför ålder. Av den arbetsföra befolkningen som inte är sysselsatt återfinns arbetslösa, det vill säga människor som aktivt söker arbete, sjuka och förtidspensionerade samt studerande som inte söker arbete. 

Ibland talar man om försörjningsbörda i ett land. Det betyder att man jämför de som arbetar med de som inte arbetar. Om man till exempel är barn och går i skola bekostas det av skatter. Dessa skatter kommer till stor del från de som arbetar. I Sverige är det 51 procent av befolkningen som arbetar och följdaktligen omkring 49 procent som inte arbetar. Det betyder att de som är sysselsatta 'försörjer' sig själva plus ytterligare en person i termer av skatteinbetalningar till pensioner, olika typer av bidrag, skolor med mera.