Utsläppen i Sverige fortsätter minska

När Ungdomsbarometern ställer frågor till unga i ålder 15-24 framkommer det att de anser att miljö- och klimatfrågor tillhör de viktigaste samhällsfrågorna. Dessvärre visar undersökningen även på betydande kunskapsluckor gällande utvecklingen av utsläpp i Sverige.

59 procent av de unga ansåg att miljö- och klimatfrågan var ”mycket viktig” när de under förra året fick frågan ”Hur viktiga känns följande samhällsfrågor för dig?”. När de senare fick ta ställning till om de trodde att utsläppen av växthusgaser i Sverige hade ökat, minskat eller varit oförändrade sedan 1990 trodde tre av fyra att de hade ökat. Statistiken visar dock att de har fel – under perioden har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat med 25 procent.

 

Gissningsvis är det engagemanget i frågan och vetskapen om att de globala utsläppen är för höga som gör att många har en felaktig bild av hur den svenska utvecklingen har sett ut. Dessvärre riskerar det att leda till felaktiga slutsatser om hur de globala utsläppen ska minskas.

Sedan 1990 har vår produktion av varor och tjänster ökat med 75 procent och befolkningen stigit med 15 procent. Det är således inte så att dessa faktorer har bidragit till minskade utsläpp – tvärt om.

Minskningen ser dock olika ut i olika sektorer. Främst är det inom uppvärmning och industrin som utsläppen har minskat. Mellan 1990 och 2015 har utsläppen inom uppvärmning minskat med 8 166 kiloton CO2-ekvivalenter. Det bidrog med 11,4 procentenheter till den totala minskningen. Inom industrin har utsläppen minskat med 4 283 kiloton vilket bidrog med 6 procentenheter.

Utsläppsförändring per sektor

1990-2015

Förändring, tusen ton koldioxidekvivalenterBidrag till utvecklingen, procentenheter
Uppvärmning av bostäder och lokaler-8 166,00-11,40
Industri-4 283,00-5,98
Avfall-2 338,00-3,26
Inrikes transporter-1 845,00-2,58
El och fjärrvärme-1 798,00-2,51
Jordbruk-720,00-1,01
Arbetsmaskiner401,000,56
Lösningsmedel och övrig produktanvändning801,001,12
Totalt (exkl LULUCF och utrikes transporter)-17 947,00-25,05
Källa: Naturvårdsverket samt egna beräkningar

Inom två sektorer, arbetsmaskiner samt lösningsmedel och övrig produktanvändning, gick utvecklingen åt motsatt håll och bidrog till ökade utsläpp. Totalt steg utsläppen inom dessa områden med 1 202 kiloton vilket gav ett negativt bidrag om 1,7 procentenheter till minskningen.

Det är inte heller bara växthusgaserna som minskat under de senaste 25 åren utan majoriteten av de luftföroreningar som Naturvårdsverket mäter. Förhoppningsvis leder denna insikt till att unga, som rankar denna samhällsutmaning högt, sätter sig in i vad minskningarna beror på och vilka policyrelevanta implikationer det innebär. Risken är annars att en god utveckling förbises på grund av dystra globala utsikter.

En längre beskrivning av utsläppsutvecklingen för olika sektorer finns hos Naturvårdsverket