Budgetprocessen

Varje år lämnar finansministern tre typer av propositioner som rör statsbudgeten till riksdagen. På våren lämnas den ekonomiska vårpropositionen och på hösten budgetpropositionen för nästa år. Utöver dessa kan regeringen också lämna ändringsbudgetar. 

Den ekonomiska vårpropositionen, eller VÅP:en, lämnas till riksdagen i mitten av april månad. Den innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren och även på längre sikt. Man kan se den som ett avstamp till höstens budgetproposition

I budgetpropositionen lägger regeringen fram sitt förslag till hur statens utgifter ska fördelas nästa budgetår. Man redovisar också sin beräkning av hur stora inkomsterna väntas bli, samt presenterar de lagförslag som ligger till grund för beräkningen av statens inkomster och utgifter, till exempel förslag till ändringar i skattelagstiftningen. Budgeten ska lämnas till riksdagen senast den 20 september utom under valår då den får lämnas senare. Förutom dessa två propositioner har regeringen möjlighet att inkomma med förslag till ändringar av en beslutad budget. Dessa ändringsbudgetar ska begränsas till att omfatta ändringar på grund av händelser som inte var kända vid arbetet med budgetpropositionen. Vanligtvis lämnas de i samband med den ekonomiska vårpropositionen och höstens budgetproposition och kallas följaktligen vårändrings- och höständringsbudget. Under oktober så presenterar sedan oppositionen sina budgetförslag och sedan sker en omröstning. Vid budgetomröstningar så vinner den budget som fått flest röster på sig.

Så här ser budgetarbetet ut under ett år:

DECEMBER Finansdepartementet redovisar prognoser för samhällsekonomin.
JANUARI Finansdepartementet fortsätter att arbeta med prognoserna. Det gör även respektive departement för sina.
FEBRUARI Regeringen fortsätter med det förberedande budgetarbetet.
Myndigheterna lämnar in årsredovisningar och budgetunderlag till regeringen.
MARS Regeringen har överläggning och enas om huvuddragen i den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
APRIL Regeringen lämnar över den ekonomiska vårpropositionen, VÅP:en, och årsredovisning för staten till riksdagen.
MAJ Riksdagen fortsätter att behandla VÅP:en. Budgetarbetet fortsätter i de olika departementen. Oppositionen lägger fram alternativ till regeringens förslag i VÅP:en.
JUNI Riksdagen fattar beslut om den ekonomiska VÅP:en och årsredovisningen för staten. Regeringen håller regeringsöverläggningar.
JULI Paus i budgetarbetet.
AUGUSTI Regeringen fortsätter budgetarbetet.
SEPTEMBER Regeringen lämnar budgetproposition till riksdagen.
OKTOBER Riksdagen behandlar budgetpropositionen. Oppositionen lägger fram olika alternativ till regeringens budgetförslag.
NOVEMBER Riksdagen beslutar om ramar för utgiftsområden.
Departementen förbereder utformningen av regleringsbreven.
DECEMBER Riksdagen beslutar om anslag till statsbudgeten.
Regeringen ger myndigheterna i uppdrag att verkställa den beslutade budgeten.

Källa: Regeringskansliet