Automatiskt höjd bensinskatt i framtiden

Nästa år kommer bensinskatten att höjas och konsumenterna kommer att få betala 52 öre mer per liter till följd av detta. Regeringens förslag innebär också att lagen i framtiden inte behöver ändras – skattehöjningarna kommer att ske automatiskt. 

Att höja skatten på bensin hör inte till de mest populära beslut en regering kan fatta. I dagsläget höjs skatterna årsvis med inflationen enligt KPI och om regeringen vill göra ytterligare justeringar måste de komma med nya skatteförslag. Framtida regeringar kan dock komma att bli förskonade från detta om liggande lagförslag blir verklighet. I den nya lagen kommer skatten automatiskt att höjas med ytterligare 2 procent per år utan regeringens ingripande.

Skatten ökar snabbare

Under det nya systemet kommer skatten att öka i snabbare takt än tidigare. I diagrammet nedan visas skattebeloppens utveckling baserat på prognoser för inflationen under nuvarande system och med det nya förslaget.

När det gäller hur priset vid pumpen påverkas bestäms det av fler faktorer än skatten, såsom världsmarknadspriset på olja och växelkursen. Det gör det svårt att sia om hur mycket konsumenterna kommer att få betala i framtiden. Kostnaden för skattehöjningarna går däremot att beräkna om vi antar att det nya systemet kommer att finnas kvar. Vid beräkningen av kostnaden måste man även ta hänsyn till etanolinblandning och moms på skattebeloppen. Med samma antagande om KPI som tidigare skulle konsumenternas skattekostnader utvecklas enligt tabellen nedan.

Eftersom det rör sig om en procentuell uppräkning kommer räntaränta-effekten att ge exponentiellt stigande skattekostnader. Även om 2016 års höjning är exceptionellt hög pekar siffrorna på att skattehöjningar i samma storleksordning snart kommer att bli mer regel än undantag om förslaget blir verklighet.

Skatt per liter bensin vid pump

Kronor per liter, löpande priser inkl. moms på skattebelopp

Kr/l
20065,93
20167,49
202611,29
203616,71
Källa: SPBI, Konjunkturinstitutet samt egna beräkningar
Prognos för KPI enligt Konjunkturinstitutet - Konjunkturläget Mars 2015. Från och med 2020 antas KPI vara 2 procent. För 2016 samt prognosvärden används lagförslagets lydelse om 79 procents avdragsrätt för energiskatten på etanol. Beräkningen inkluderar endast moms på skattebeloppen men inte på övriga komponenter av bensinpriset såsom produktionskostnad och bruttomarginal.