Arbetstid

40 timmar per vecka är den längsta lagstadgade ordinarie arbetstiden i Sverige. Omkring 80 procent av tjänstemännen och 74 procent av arbetarna jobbar 40 timmar. Mängden övertid har varierat genom åren men har under senare tid stabiliserat sig runt 2-3 procent av totalt antal arbetade timmar. Generellt brukar övertidsarbetet gå ned i lågkonjunkturer för att sedan toppa i högkonjunkturer.

Diagrammet ovan visar veckoarbetstid för arbetare och tjänstemän för heltidstjänster enligt avtal. Den lagstadgade längsta ordinarie arbetstiden i Sverige ligger på 40 timmar per vecka. Den regleras av arbetstidslagen men är också en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Bland tjänstemännen är det vanligare att ha kortare arbetstid än bland arbetarna. Drygt en fjärdedel av tjänstemännen har en arbetsvecka som är kortare än 40 timmar.

Mängden övertid varierar mellan olika avtalsområden. Generellt kan man säga att övertiden, mätt som andel av totalt arbetade timmar, har legat relativt stabilt för arbetare under senare år. Mängden övertid har för denna grupp uppgått till omkring 2-3 procent av totalt antal arbetade timmar. Det är inte lika vanligt med övertidsarbete i alla näringsgrenar. Mest övertid är det i transportsektorn och minst övertid inom handel och besöksnäring. I näringsgrenarna utför mellan 14 och 41 procent övertidsarbete. En mindre grupp av arbetarna svarar för en stor del av övertiden medan majoriteten inte utför något övertidsarbete alls.