Läget i ekonomin - april

Högkonjunkturen håller i sig även i månadens utgåva av Läget i ekonomin, även om några variabler slokar lite. Barometerindikatorn backade med 1,7 enheter men ligger kvar över 100. Arbetslösheten steg något och Stockholmsbörsen föll. Antalet personer som varslades om uppsägning var dock fortsatt lågt och inköpschefsindex stärktes.

I månadens utgåva av Läget i ekonomin är det inga omvälvande förändringar bland indikatorerna jämfört med föregående månad. Barometerindikatorn, som visar det generella stämningsläget i ekonomin, backade något men samtliga delindikatorer ligger kvar över 100 förutom hushållen som ligger strax under. En variabel som fortsätter uppvisa en god utveckling är antalet personer som varslats om uppsägning. Hittills i år har 6 228 personer färre varslats om uppsägning jämfört med samma period 2015.

En övrig nyhet värd att notera, men som inte återfinns i Läget i ekonomin, var att Finansinspektionen presenterade de nya amorteringskraven för bostadslån som kommer att träda ikraft den 1 juni 2016. Kraven innebär att nya lån skall amorteras ned till 50 procent av bostadens värde. För lån där belåningsgraden överstiger 70 procent ska den årliga amorteringen vara minst 2 procent av lånesumman. Är belåningsgraden mellan 50 och 70 procent gäller minst 1 procent. 

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – april