Koldioxidutsläpp

Sveriges koldioxidutsläpp var år 2022 36 216 kiloton. Över tre fjärdedelar kom från industri och inrikes transporter. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av koldioxid fallit med cirka 40 procent.

Historiska koldioxidutsläppsdata är osäkra, speciellt för äldre år, och bör tolkas varsamt. Däremot är statistiken värdefull för att visa långsiktig utveckling och jämföra vår tid med perioder med annorlunda teknologiska förhållanden.

Koldioxidutsläppen ökade markant under 1900-talet på grund av stigande användning av fossila bränslen, kopplat till mer transporter, produktion och befolkningsökning. Sedan 1970-talet har Sverige minskat sitt beroende av dessa bränslen, främst på grund av oljekrisernas prisökningar och en ökad användning av biobränslen från 1980-talet. En annan förklaring är utbyggnaden av kärnkraften, som inleddes i början på 1970-talet. Det har inneburit att andelen fossilfri elproduktion har ökat i den svenska energimixen.

Koldioxidutsläppens effekt på klimatet

Ökad koldioxid i atmosfären förstärker växthuseffekten, vilket leder till global uppvärmning. Detta resulterar i en övergripande ökning av temperaturerna på jorden. Konsekvenserna av utsläppen kan för marksystemet bidra till ökad växtlighet, vilket i sin tur kan leda till högre upptag av koldioxid. Detta kan potentiellt minska den globala uppvärmningen något, men effekten är komplex och varierar mellan olika ekosystem, samt kompenserar inte för den förstärkta växthuseffekten.

Ökade temperaturer, orsakade av förstärkt växthuseffekt, minskar vattnets förmåga att lösa koldioxid. När koldioxid kommer i kontakt med vatten sker en kemisk reaktion som bildar kolsyra. Vid högre temperaturer klarar vattnet inte av att lösa lika mycket koldioxid, och halten av koldioxid i atmosfären ökar. Detta skapar en självförstärkande cykel som påverkar klimatet.

Koldioxidutsläppens effekt på miljön

Koldioxidens luftpåverkan på den lokala miljön är oftast försumbar direkt, men indirekta effekter via klimatförändringar är betydande. Viktiagre är det dock med försurning av markområden som direkt konsekvens av ökade koldioxidnivåer. Detta påverka jordbruksmark och naturliga ekosystem negativt. Försurning av haven och vattendrag är en också allvarlig miljöeffekt. Detta påverkar marina ekosystem, korallrev och fiskpopulationer, vilket i sin tur kan ha omfattande konsekvenser för den biologiska mångfalden och fisket.