Hur stora är coronakrisens stödåtgärder?

Den 25:e januari presenterade regeringen nya prognoser för krisstödens storlek. De bedöms nu belasta statskassan med 374 miljarder kronor. Sådana stora summor är svåra att begripa om det inte ställs i relation till någon annat. Här ges flera möjliga jämförelsetal som ger perspektiv på storheterna.

Det första som alltid bör göras när det gäller statliga utgifter är att sätta dem i relation till BNP. I jämförelse uppgår stöden, enligt den nya utgiftsprognosen, till drygt 7 procent av BNP. Vi kan redan nu konstatera att stöden är stora i ett historiskt perspektiv1. För de enskilda stöden finns dock ofta bättre jämförelsetal än BNP att tillgå. 

Det enskilt största stödet enligt regeringens redovisning är stödet till korttidspermitterade. Det bedöms belasta statskassan med 51 miljarder kronor. Stödet går i huvudsak till anställda inom näringslivet och kan sättas i relation till sektorns totala lönekostnader. Korttidspermitteringarna uppgår då till runt 3 procent av näringslivets totala kostnader för löner och arbetsgivaravgifter under ett år. 

Näst störst bland krisåtgärderna är ökningen av de generella statsbidragen till kommuner och regioner som uppgår till 44 miljarder kronor. Under 2019 uppgick intäkterna för kommuner och regioner till drygt 1 000 miljarder kronor. Ökningen av de generella statsbidragen uppgår således till runt 4 procent av de totala intäkterna.

Detta är långt ifrån en fullständig lista över möjliga jämförelsetal. Den offentliga statistikskatten är full av olika siffror som kan användas för att sätta stöden i relation till något beroende på vad man vill belysa. Genom att relatera krisstöden till andra utgifter i statsbudgeten, kommunala kostnader och intäkter, eller totala skatteintäkter blir det enklare att förstå hur mycket ett visst antal miljarder verkligen är i ett sammanhang.

1Tillväxtanalys analyserade de politiska insatserna under finanskrisen 2008 - 2009. De finner att stöden uppgick till mellan 25 och 75 miljarder kronor, beroende på tidsperiod. I relation till genomsnitt av BNP 2008 - 2009 innebär det mellan 0,6 och 1,9 procent. Givetvis finns det många faktorer som försvårar jämförelsen, men eftersom dagens stöd är i storleksordningen över 7 procent kommer dessa troligtvis inte ändra bilden.