Koldioxidutsläpp från konsumtion - internationellt

Konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp visar hur stora utsläpp som genereras av den totala konsumtionen i ett land, inklusive import. Sverige placerar sig under EU-genomsnittet och har även lägre utsläpp i jämförelse med grannländerna, som alla ligger över EU-genomsnittet.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Konsumtionsbaserade utsläpp är ett sätt att mäta utsläppen. I diagramet ovan visas en sammanställning av utsläppen från olika länder som presenteras av Our World in Data.  Svenska utsläppen blir större när man inkluderar utsläppen från import på det här sättet. Fördelen med det här sättet att mäta utsläpp är att det går att härleda hur stora utsläpp som genererats i produktionen av varor som konsumeras i landet oavsett om de producerats inhemskt eller utomlands. En nackdel med måttet är att det inte visar utsläppen från exporten och därmed inte fångar om exporten har låga utsläpp. 

I en internationell jämförelse kan vi se att Sverige placerar sig under EU-genomsnittet som låg på 7,2 ton koldioxid per capita år 2020. Sverige har sedan 2008 visat en nedåtgående trend vad gäller konsumtionsbaserade utsläpp. En anledning till att Sverige lyckas placera sig under snittet är för att nästintill all elproduktion i Sverige är fosilfri idag, vilket innebär låga klimatutsläpp. 

Landet med högst utsläpp är Luxemburg, följt av Qatar och Brunei. Gemensamt för dessa länder är att de är rika och därav också konsumerar mycket.  De länder som har lägst utsläpp:  Rwanda, Uganda och Malawi, har också låg konsumtion.