Koldioxidutsläpp per capita - internationellt

Sverige har låga utsläpp av koldioxid per capita jämfört med andra länder. De länder med högst utsläpp per capita har mellan 2 och 10 gånger så höga utsläpp som Sverige. Till skillnad från Sverige har deras länder ofta en ekonomi som producerar och/eller är beroende av fossila bränslen.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Länder som Sverige och Danmark sticker ut med lägre utsläppsnivåer jämfört med genomsnittet. Sverige hade en utsläppsnivå på 3,6 ton per capita medan Danmark hade 4,9 ton per capita. De relativt lägre nivåerna av koldioxidutsläpp per person, kan kopplas till satsningar på fossilfri energi, effektiv infrastruktur och hållbara transportalternativ.

Det finns också länder med betydligt högre utsläppsnivåer, till exempel Kuwait och Qatar. Kuwait har en utsläppsnivå på 25,6 ton per capita och Qatar 37,6 ton per capita. Utsläppsnivåerna beror på att deras ekonomier är olje- och energibaserade samt en hög användning av fossila bränslen.

Koldioxidutsläppens effekt på klimatet

Ökad koldioxid i atmosfären förstärker växthuseffekten, vilket leder till global uppvärmning. Detta resulterar i en övergripande ökning av temperaturerna på jorden. Konsekvenserna av utsläppen kan för marksystemet paradoxalt nog bidra till ökad växtlighet, vilket i sin tur kan leda till högre upptag av koldioxid. Detta kan potentiellt minska den globala uppvärmningen något, men effekten är komplex och varierar mellan olika ekosystem, samt kompenserar inte för den förstärkta växthuseffekten.

Ökade temperaturer, orsakade av förstärkt växthuseffekt, minskar vattnets förmåga att lösa koldioxid. När koldioxid kommer i kontakt med vatten sker en kemisk reaktion som bildar kolsyra. Vid högre temperaturer klarar vattnet inte av att lösa lika mycket koldioxid, och halten av koldioxid i atmosfären ökar. Detta skapar en självförstärkande cykel som påverkar klimatsystemen globalt.

Koldioxidutsläppens effekt på miljön

Koldioxidens luft påverkan på den lokala miljön är oftast försumbar direkt, men indirekta effekter via klimatförändringar är betydande. Viktiagre är det dock med försurning av markområden som direkt konsekvens av ökade koldioxidnivåer. Detta påverka jordbruksmark och naturliga ekosystem negativt. Försurning av haven och vattendrag är en också allvarlig miljöeffekt. Detta påverkar marina ekosystem, korallrev och fiskpopulationer, vilket i sin tur kan ha omfattande konsekvenser för den biologiska mångfalden och fisket.