Fördjupning: Arbetskraftsinvandring

Med arbetskraftsinvandring menas personer som flyttar till ett annat land för att arbeta. Det finns olika regler för arbetskraftsinvandring beroende på varifrån man kommer. Inom EU/EES gäller den fria rörligheten av arbetskraft, medan medborgare från andra länder behöver arbets- och uppehållstillstånd.

Det finns flera olika skäl till att personer flyttar till ett annat land för att arbeta. Det kan handla om skillnader i löner, olika tillgång på arbete, geografisk närhet till andra arbetsmarknader, språk, kultur, med mera. Efterfrågan av utländsk arbetskraft kan uppstå inom vissa yrken om det finns för få personer med rätt kompetens eller utbildning i landet. En åldrande befolkning med en större andel pensionärer kan också leda till ökad efterfråganarbetskraft. Ibland är det också så att arbetskraftsinvandrare behövs för att utföra jobb som landets egna arbetslösa inte vill ha.

Ett land kan ha arbetskraftsinvandring trots att det också finns arbetslöshet. Ofta handlar det om att det finns arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som det finns ett överskott av arbetskraft inom andra yrken. En stor del av de som arbetar på arbetstillstånd har specialistkompetens. Det kan också vara så att arbetskraftsinvandring behövs inom ett visst yrke trots att det finns arbetslösa med rätt kompetens i landet. Det är inte helt enkelt att matcha en arbetslös i Skåne med säsongsarbete i Norrland.

En vanlig missuppfattning när det gäller arbetskraftsinvandring är att det bara finns ett visst antal jobb i ekonomin och att arbetskraftsinvandring då leder till att det blir färre arbetstillfällen för landets egen arbetskraft. Många studier visar att så inte är fallet. Det är snarare så att arbetskraftsinvandring kompletterar den befintliga arbetskraften på arbetsmarknaden. Om vi anställer en dataspecialist från Indien kan det medföra att fler nya jobb skapas.

Det finns olika regler för arbetskraftsinvandring från länder inom EU/ESS och länder utanför EU/EES. Inom EU/EES och Schweiz gäller fri rörlighet av arbetskraft. De som kommer från utanför EU/EES eller Schweiz måste ansöka om arbetstillstånd för att jobba i Sverige.