Koldioxidintensitet

Under 2021 var Sverige ett av de OECD-länder som släppte ut minst koldioxid per producerat värde. Bara Schweiz och Irland hade en lägre koldioxidintensitet. Sedan 1990 har Sveriges produktion blivit mer dubbelt så effektiv. 

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Koldioxidintensitet är ett mått på hur stora utsläppen är per producerat värde. I Sverige har vi, jämfört med andra OECD-länder, låga utsläpp samtidigt som vi producerar ett relativt stort värde. Detta gör att vi har en låg koldioxidintensitet

En bidragande orsak är att den svenska elproduktionen har en låg andel fossila bränslen. En hög andel fossilfri el, främst vattenkraft och kärnkraft, gör att vi i Sverige kan ha en energiintensiv industri samtidigt som vi bibehåller en låg koldioxidintensitet.

Jämförelser mellan länder skall dock göras med viss försiktighet. Sammansättningen av BNP spelar nämligen stor roll för hur stora utsläpp som uppstår i ett land. Industrin kräver i regel mer energi än servicesektorn. Det gör att länder med förhållandevis stor servicesektor får lägre koldioxidintensitet på grund av produktionens sammansättning. Data för fler länder finns tillgängligt hos EU-kommissionen.