EU:s styrning och institutioner

EU består av 27 medlemsstater med totalt 450 miljoner invånare. Hur samordnas arbetet mellan länderna och vem styr egentligen?

Allt som EU gör bottnar i EU:s tre grundfördrag. Dessa kan liknas vid nationella grundlagar och upprättar ramen för inom vilka områden EU har beslutande rätt. De tre grundfördragen i EU är fördraget om Europeiska unionen (FEU) som beskriver EU:s mål och institutionernas uppgifter, fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) som beskriver vilka områden som EU får lagstifta inom och hur lagstiftningsprocessen ska gå till, samt Euratom-fördraget som i huvudsak syftar till att främja forskning och att säkerställa säker användning av kärnkraft.

EU är en supranationell organisation. Det betyder att unionens medlemsländer har valt att tilldela EU befogenhet att stifta lagar som medlemsländer måste följa och implementera. Inom de områden som medlemsländerna har tilldelat EU den kompetensen kan de alltså inte stifta egna nationella lagar som går emot EU:s lagstiftning.

Den europeiska kommissionen är EU:s verkställande organ och fungerar i praktiken som en slags regering vars uppgift är att värna om EU som institution och dess medborgare. Kommissionen består av 27 medlemmar som väljs av respektive medlemsland vart femte år. I Sverige är det regeringen som utser vem som ska vara Sveriges EU-kommissionär. Kommissionen ansvarar för att ta fram lagförslag och att genomföra dessa efter de har blivit antagna av Europaparlamentet och MinisterrådetEU:s två lagstiftande organ. Därutöver ansvarar Kommissionen för att säkerställa att fri konkurrens råder inom EU och för att hantera EU:s budget, vilket i huvudsak handlar om att att betala ut regional- och jordbruksstöd till medlemsländerna. Kommissionen företräder också EU i olika typer av internationella förhandlingar. De tar emot medborgares synpunkter inför kommande lagstiftning och de representerar även dig om du tycker att dina rättigheter under EU:s lagar inte har tillämpats.

Europaparlamentet företräder unionens befolkning och består av folkvalda ledamöter från varje medlemsstat. Tillsammans med Ministerrådet beslutar det om EU:s lagar och EU:s årliga budget. Vem som får sitta i europaparlamentet och representera EU:s befolkning bestäms i direkt val som sker vart femte år. Nästa europaparlamentsval äger rum 6–9 juni 2024. Alla EU-medborgare över 18 år har rösträtt.

Ministerrådet, har 27 medlemmar, en för varje medlemsstat. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas. Om frågan exempelvis berör utrikesfrågor representeras rådet av medlemsländernas utrikesministrar. När stats- och regeringschefer träffas kallas det ”Europeiska rådet”. Det har inte en lagstiftande funktion utan har i uppgift att fastställa EU:s politiska prioriteringar och inriktning.