Din skatt 2020

Slopad värnskatt, höjt grundavdrag för äldre och höjd kommunalskatt i 61 kommuner är de främsta förändringarna i inkomstskatten 2020. I vår uppdaterade skattekalkylator kan du själv ta reda på hur hög din skatt blir.

Den mest omtalade förändringen i inkomstskatten 2020 är att värnskatten avskaffas. Detta sker som en direkt konsekvens av januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Egentligen skulle man kunna säga att förändringen är kraftigt försenad. När skatten först infördes 1995 var den nämligen endast tänkt som en temporär åtgärd som skulle tas bort redan 1999 (mer om historiken här).

Att skatten nu avskaffas betyder i praktiken att den högsta statliga inkomstskatten sänks från 25 till 20 procent. Därmed minskar också den högsta marginalskatten från drygt 60 till 55,5 procent. Exakt hur stor skattesänkningen blir beror naturligtvis på inkomsten, men enligt Finansdepartementets beräkningar kommer medianeffekten för de som berörs bli 8 375 kronor i sänkt skatt per år.

Sänkt skatt för äldre

Den andra större förändringen 2020 är att skattedifferensen mellan ålderspensionärer och yngre arbetstagare nu tas bort helt och hållet.

Ålderspensionärer har sedan 2009 fått sänkt skatt i ett antal olika steg genom att deras grundavdrag förstärkts, men inför 2020 kvarstod ändå en viss skillnad gentemot arbetstagare för inkomster över 17 540 kronor i månaden. Denna skattedifferens, som uppkommit på grund av jobbskatteavdraget, avlägsnas nu genom att grundavdraget förstärks ytterligare i det intervallet. Storleken på skattesänkningen redovisas i diagrammet nedan.

Höjd kommunalskatt

Utöver värnskatten och skattesänkningen för äldre sker också förändringar i kommunalskatten i sammanlagt 65 kommuner. I 61 av dessa handlar det om skattehöjningar. Precis som vanligt är det framför allt skatten till regionerna som höjs (mer om det här).

I sju kommuner höjs skatten med mer än en procentenhet och i sammanlagt 38 kommuner är höjningen minst 0,5 procentenheter. Totalt sett stiger riksgenomsnittet för kommunalskatten från 32,19 till 32,28 procent.

Underskattar du din skatt?

I vår uppdaterade skattekalkylator kan du själv ta reda på hur just din skatt förändras. Du kan också ta del av beräkningar ända tillbaka till 2005 och få fram siffror som är jämförbara över tid genom att de justerats för inflation och förändrade brytpunkter.

Kalkylatorn visar dig också hela skatten på ditt arbete, det vill säga inklusive arbetsgivaravgift. Denna post redovisas sällan på lönebesked så det är lätt att den glöms bort av skattebetalarna. En färsk undersökning från Svenskt Näringsliv visar att så många som tre av fyra underskattar skatterna på arbete. En trolig förklaring till det är att många inte tar hänsyn till arbetsgivaravgiften eller inte känner till dess storlek.

Dessutom kan det vara svårt att beräkna den totala andelen skatt eftersom det kräver att man lägger ihop alla skatter och reduktioner och sedan jämför med arbetskraftskostnaden, det vill säga lönen plus arbetsgivaravgiften. Detta är naturligtvis inte det enklaste eftersom vi sällan eller aldrig tänker på hur mycket vi tjänar i termer av vår arbetskraftskostnad. Förhoppningsvis kan dock vår skattekalkylator bidra till att ge en mer lättillgänglig bild av detta – en bild som visar hur hög skatten på arbete faktiskt är.

 

Glesbygdsavdraget

I och med januariöverenskommelsen har Centerpartiet fått igenom en skattesänkning som berör boende i vissa glesbygdskommuner. Totalt sett handlar det om 80 kommuner i primärt norra Sverige. Enligt tidigare uppgift kommer skattesänkningen uppgå till 1 650 kronor per år. Något färdigt lagförslag finns dock inte i dagsläget så de exakta detaljerna är ännu okända.

Normalt ska förändringar som påverkar inkomstskatten träda i kraft den 1 januari. Trots att så inte blir fallet med det här förslaget anser Finansdepartementet att glesbygdsavdraget ändå kan komma att införas under 2020. I så fall får man förmoda att det kommer att gälla retroaktivt för hela året. Om denna skattereduktion senare blir verklighet kommer vi att uppdatera vår skattekalkylator så att den tar hänsyn till det.