Offentlig sektor

Välfärdssektorn är en samlad benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommun har ansvar för att de tillhandahålls för invånarna. Det kan handla om barnomsorg, utbildning eller sjukvård. Men bara för att tjänsterna finansieras av skattemedel innebär det inte att det är offentlig sektor som utför dem. Det kan lika gärna vara ett privat företag, en ideell förening, ett kommunförbund eller en stiftelse. 

Skattefinansierat men utfört av andra

Fram till 1990-talet var det främst landstingen och kommunerna som både ansvarade för och utförde välfärdstjänsterna. Men under de senaste två decennierna har denna sektor öppnats upp och det har blivit vanligare att kommunerna och landstingen köper verksamhet från andra utförare, eller låter de som tar del av tjänsterna själva välja vilka som ska utföra dem. Oavsett vem som utför tjänsten så är den fortfarande offentligt finansierad. Det är också kommun, landsting eller stat som har ansvar för uppföljning och kontroll av hur tjänsterna utförs.

Att den offentliga sektorn finansierar verksamhet som en annan aktör, till exempel ett privat företag, utför kallas ibland för privatisering. Detta är inte helt rätt, privatisering leder tanken till att verksamheten också finansieras av privata pengar och det stämmer inte inom välfärdssektorn. Den offentliga sektorn bekostar hela verksamheten men, den utförs av någon annan. Det finns helt privata alternativ inom till exempel sjukvården, men de bekostas av privata pengar och ingår inte i den offentliga välfärden.

Offentlig verksamhet inkluderar mycket

Den offentliga sektorn inkluderar många samhällstjänster såsom samhällsskydd, polis, pensioner, avfallshantering, arbetslöshetsersättning, fritidsverksamhet och infrastruktur. Men, de största sektorerna är vård, skola och omsorg och det är de områden som brukar kallas den offentliga välfärden. Sektorerna fungerar olika och har olika system för hur andra aktörer än offentliga kan erbjuda tjänster.  Läs mer om detta genom att klicka på länkarna nedan.

 • Sysselsatta inom välfärdssektorn
  Nästan 1,2 miljoner människor är sysselsatta inom vården, skolan och omsorgen. Drygt 21 procent av dessa är sysselsatta i privat sektor. Här kan du se vilka branscher som sysselsätter flest och jämföra mellan alla Sveriges län.
 • Offentlig sektor i privat regi
  Här ges en överblick över den totala offentliga verksamheten inom kommun och landsting som drivs av andra aktörer än den kommun eller det landsting som är ansvarig för verksamheten.
 • Skolan
  Fakta om kommunala skolor och friskolor samt hur skolan finansieras och hur stor andel som drivs av andra aktörer än kommunerna själva.
 • Vården och omsorgen
  Information om vårdsektorn som landstingen har ansvar för samt omsorgen som är kommunernas ansvar. Här finns också fakta om hur stor andel av vård- och omsorgssektorerna som utförs av andra än kommun och landsting samt hur dessa finansieras.
 • Upphandling inom offentlig sektor
  Fakta om de sätt som den offentliga sektorn kan använda för att låta andra aktörer utföra vård- och omsorgstjänster.