Koldioxidutsläpp - internationellt

Under 2020 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 36 miljarder ton. Det var en minskning med 5 procent jämfört med 2019. Coronapandemin sänkte världens produktion vilket var huvudförklaringen till minskningen. 

Coronapandemin innebar ett tvärstopp för världsekonomin under 2020. Nedgången i utsläppen ska därför inte tolkas som att produktionen blivit renare utan förklaras främst av minskad produktion.

Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Länderna inom EU har sedan 1970 minskat sina utsläpp av koldioxid med 900 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på 25,7 procent.

Kina är det land som släpper ut mest koldioxid. Detta beror dels på att produktionen är utsläppsintensiv jämfört med andra länder men också på en stor befolkning. Om Sverige hade haft en lika stor befolkning som Kina hade våra utsläpp motsvarat 17 procent av världens totala utsläpp. Omvänt kan man konstatera att om Kina hade haft lika låga utsläpp per person som vi har i Sverige hade de globala utsläppen minskat med 16 procent. 

Ser man till vilka sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen är det energisektorn, det vill säga produktion av el och värme, som stått för den största ökningen. Det beror på att en stor del av elproduktionen internationellt använder fossila bränslen som kol, gas och olja för att generera elektricitet. Knappt två tredjedelar av världens elproduktion sker idag med fossila bränslen.

Utvecklingen skiljer sig mycket mellan världens länder. I Sverige har utsläppen av koldioxid mer än halverats sedan toppen 1970. Då stod fossila bränslen för 80 procent av vår energitillförsel, en siffra som idag har sjunkit till 23 procent.