Koldioxidutsläpp - internationellt

Under år 2021 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 37,7 miljarder ton. Det var en ökning med 5 procent jämfört med år 2020. Under coronapandemin föll världens produktion, men har sedan dess återhämtat sig vilket är huvudförklaringen till ökningen.

Coronapandemin innebar ett tvärstopp för världsekonomin under år 2020. Ökningen av utsläppen ska därför inte tolkas som att produktionen har blivit smutsigare, utan främst av en återhämtning i produktion.

Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Länderna inom EU har sedan 1970 minskat sina utsläpp av koldioxid med 900 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på ca 25 procent. Kina är det land som släpper ut mest koldioxid. Detta beror dels på att produktionen är utsläppsintensiv jämfört med andra länder men också på en stor befolkning.

Ser man till vilka sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen är det energisektorn, det vill säga produktion av el och värme, som stått för den största ökningen. Det beror på att en stor del av elproduktionen internationellt använder fossila bränslen som kol, gas och olja för att generera elektricitet. Knappt två tredjedelar av världens elproduktion sker idag med fossila bränslen.

Utvecklingen skiljer sig mycket mellan världens länder. I Sverige har utsläppen av koldioxid mer än halverats sedan toppen 1970. Då stod fossila bränslen för 80 procent av vår energitillförsel, en siffra som idag har sjunkit till 23 procent.