Nationella prov

Varje vårtermin skriver elever i årskurs 9 vanligtvis nationella prov i matematik, svenska och engelska. Eleverna får generellt bättre resultat i svenska och engelska än i matematik. Bäst resultat i det senast genomförda provet uppnådde eleverna i svenska.

Elever som går i årskurs 9 ska delta i Skolverkets nationella ämnesprov i engelska, svenska och matematik. Proven är obligatoriska och resultaten redovisas till Skolverket. Dessa ger sedan en bild av elevernas kunskaper och vad de lärt sig efter nio år i den svenska grundskolan. Resultaten kan även användas till att undersöka skillnader mellan exempelvis skolor, kommuner och olika geografiska regioner. Tanken är att proven också ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning mellan eleverna. Till följd av coronapandemin har nationella proven ställts in under våren 2020 och 2021. 

Under våren 2019 skrev drygt 100 000 elever det senast genomförda nationella provet i matematik. Nära var sjätte elev uppnådde inte kunskapskraven för ett godkänt betyg. Resultaten för svenska och engelska var betydligt bättre. Högst andel elever, drygt 96 procent, klarade kraven för godkänt i svenska. Resultaten skiljer sig dock åt mellan de olika delproven i ämnet. Många uppnådde målen i delprovet för muntlig förmåga. Däremot var resultaten betydligt sämre för skriftlig förmåga samt läsförståelse. 

Liknande mönster kan man se i de engelska delproven där 2019

årets resultat ligger nära förgående årets. Bäst resultat uppvisade eleverna på den muntliga delen och något sämre när det gäller skriftlig förmåga. Svårast hade eleverna på delprovet som handlade om receptiv förmåga. I tabellen längre ned kan du se andelen som inte blev godkända på de olika delmomenten i 2019 och fjolårets nationella prov.

Det skiljer relativt lite i resultaten mellan pojkar och flickor inom både engelska och matematik. Skillnaderna desto mer påtagliga i svenska. Flickor uppnår godkända betyg i högre grad både på det sammanvägda provresultatet och på delprovsnivå. Störst är skillnaderna i resultaten för skriftlig förmåga och läsförståelse där omkring 12 procent av pojkarna får underkänt, bland flickor är andelen runt fyra procent.

Nationella prov - delprov

Andel elever som inte uppnått godkänt, årskurs 9, respektive år.

20192018
Matematik*17,4
Svenska**3,53,5
- Muntlig förmåga2,41,9
- Läsförståelse8,06,8
- Skriftlig förmåga8,511,5
Engelska**4,14,2
- Muntlig förmåga3,54,9
- Receptiv förmåga8,07,2
- Skriftlig förmåga5,86,1
Källa: Skolverket
*I matematik ges inga delprovsbetyg. För att få ett provbetyg i matematik måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.
**Resultaten på de olika delarna vägs samman till ett sammanvägt provresultat. För att få ett sammanvägt provresultat måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.
Not: Under våren 2018 misstänktes provet i matematik ha läckt ut i förväg och en majoritet av eleverna genomförde istället ett ersättningsprov. Resultatet av detta prov redovisas inte av Skolverket.