Nationella prov

De nationella proven i matematik, svenska och engelska skrivs av samtliga elever i årskurs 9 varje vårtermin. 18 procent av eleverna uppnådde inte målen för matematik under läsåret 2016/17. Bättre presterade eleverna i svenska och engelska.

 

Elever som går i årskurs 9 ska delta i Skolverkets nationella ämnesprov i engelska, svenska och matematik. Proven skrivs av samtliga elever och resultaten redovisas till Skolverket. Resultaten ger sedan en bild av elevernas kunskaper och vad de lärt sig efter nio år i den svenska grundskolan. Resultaten kan även användas till att undersöka skillnader mellan exempelvis skolor, kommuner och olika geografiska regioner. Tanken är att proven också ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning mellan eleverna.

Nära var femte elev uppnådde inte kraven för godkänt i matematik under senaste läsårets nationella prov. Resultaten för svenska och engelska var betydligt bättre, även om andelen som godkändes i svenska var något lägre än tidigare läsår. Resultaten skiljer sig dock åt mellan de olika delproven i dessa ämnen. Många uppnådde målen i delprovet för muntlig förmåga i svenska. Däremot var resultaten betydligt sämre för skriftlig förmåga samt läsförståelse. Drygt 15 procent uppnådde inte kraven för skriftlig förmåga och 10 procent nådde inte målen i läsförståelse.

Bäst resultat uppvisade eleverna i engelska där drygt 96 procent av eleverna fick godkänt. Här gick det också bäst på den muntliga delen och något sämre när det gäller skriftlig förmåga. Svårast hade eleverna på delprovet som handlade om receptiv förmåga. I tabellen nedan kan du se andelen som inte blev godkända på de olika delmomenten.

Nationella prov - delprov

Andel elever som inte uppnått godkänt, årskurs 9, vårterminen 2017

Procent
Matematik*18,0
Svenska**5,8
- Muntlig förmåga2,7
- Läsförståelse10,0
- Skriftlig förmåga15,8
Engelska**3,6
- Muntlig förmåga3,6
- Receptiv förmåga7,2
- Skriftlig förmåga5,5
Källa: Skolverket
*I matematik ges inga delprovsbetyg. För att få ett provbetyg i matematik måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.
**Resultaten på de olika delarna vägs samman till ett sammanvägt provresultat. För att få ett sammanvägt provresultat måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.