Nationella prov

De nationella proven i matematik, svenska och engelska skrivs av samtliga elever i årskurs 9 varje vårtermin. Eleverna får generellt bättre resultat i svenska och engelska än i matematik. Bäst resultat i årets prov uppnådde eleverna i svenska.

Elever som går i årskurs 9 ska delta i Skolverkets nationella ämnesprov i engelska, svenska och matematik. Proven skrivs av samtliga elever och resultaten redovisas till Skolverket. Resultaten ger sedan en bild av elevernas kunskaper och vad de lärt sig efter nio år i den svenska grundskolan. Resultaten kan även användas till att undersöka skillnader mellan exempelvis skolor, kommuner och olika geografiska regioner. Tanken är att proven också ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning mellan eleverna.

Under våren 2018 misstänktes delar av provet i matematik ha läckt ut i förväg och en majoritet av eleverna fick istället genomföra ett ersättningsprov. Resultatet av detta prov redovisas inte av Skolverket. Kikar man istället på resultatet i förra årets nationella prov, vårterminen 2017, underkändes nära var femte elev i matematik. Resultaten för svenska och engelska var betydligt bättre och det gäller även för årets nationella prov. Högst andel elever, drygt 96 procent, klarade kraven för godkänt i svenska. Resultaten skiljer sig dock åt mellan de olika delproven i ämnet. Många uppnådde målen i delprovet för muntlig förmåga. Däremot var resultaten betydligt sämre för skriftlig förmåga samt läsförståelse. Drygt 11 procent uppnådde inte kraven för skriftlig förmåga och nära 7 procent nådde inte målen i läsförståelse.

Liknande resultat kan man se i de engelska delproven där resultaten sjönk marginellt från föra årets resultat. Bäst resultat uppvisade eleverna på den muntliga delen och något sämre när det gäller skriftlig förmåga. Svårast hade eleverna på delprovet som handlade om receptiv förmåga. I tabellen nedan kan du se andelen som inte blev godkända på de olika delmomenten i årets och fjolårets nationella prov.

Nationella prov - delprov

Andel elever som inte uppnått godkänt, årskurs 9, respektive år.

20182017
Matematik*18,0
Svenska**3,55,8
- Muntlig förmåga1,92,7
- Läsförståelse6,810,0
- Skriftlig förmåga11,515,8
Engelska**4,23,6
- Muntlig förmåga4,93,6
- Receptiv förmåga7,27,2
- Skriftlig förmåga6,15,5
Källa: Skolverket
*I matematik ges inga delprovsbetyg. För att få ett provbetyg i matematik måste eleven ha deltagit i samtliga delprov. Resultat i matematik år 2018 saknas.
**Resultaten på de olika delarna vägs samman till ett sammanvägt provresultat. För att få ett sammanvägt provresultat måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.