BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna. 

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 79,6 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn. 

Sett från användningssidan motsvarar exporten 52,9 procent av BNP, medan investeringar utgör 18,2 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2022

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =5963
 • Förädlingsvärde, näringsliv +4225
  • Produktion av varor 1512
   • Tillverkningsindustrin 799
    • Livsmedel 37
    • Textil, läder och klädesindustrin 4
    • Trävaror, papper, massa 114
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 127
    • Gummi- o plastvaror, etc. 34
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 114
    • Datorer, elektronikvaror och optik 34
    • Elapparatur 24
    • Övrig maskinindustri 128
    • Transportmedelsindustri 115
    • Annan transport 30
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 38
   • Byggindustrin 348
   • El, gas, värme, vatten, avfall 229
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 86
   • Utvinning av mineral 49
  • Produktion av tjänster 2713
   • Handel 586
   • Transport och magasinering 182
   • Hotell- och restaurang 72
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 445
   • Finans- och försäkringsverksamhet 233
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 410
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 530
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 185
   • Kultur, nöje och fritid 34
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 37
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +1019
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +64
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +655
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2022

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =5963
 • Import -2988
  • Import av varor 2002
  • Import av tjänster 985
 • Export -3152
  • Export av varor 2230
  • Export av tjänster 922
 • Konsumtion -5799
  • Hushållens konsumtion* 4100
  • Offentlig sektors konsumtion 69
 • Investeringar -1086
  • Fasta investeringar 1698
  • Lagerinvesteringar 120
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.