Urstark konjunktur – tudelad arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens senaste prognos talar om en urstark arbetsmarknad. Totalt 149 000 fler sysselsatta i år och nästa år, där 8 av 10 jobb kommer att gå till utrikes födda. Bland de goda nyheterna lurar dock två orosmoln, konjunkturen och tudelningen.

Igår publicerade Arbetsförmedlingen sin arbetsmarknadsprognos för det kommande åren. Där beskrivs den svenska arbetsmarknaden som urstark. Bristen på arbetskraft är på rekordnivå och bedöms bli ännu större. Nästa år räknar man med att 40 procent av arbetsgivarna inom näringslivet kommer att ha brist på arbetskraft, vilket till och med är en högre siffra än 2007. Detta är givetvis ett tydligt tecken på att den svenska ekonomin går på högvarv.

Samtidigt väntas arbetslösheten stiga under det kommande året. Visserligen marginellt, från 6,6 till 6,7 procent, men alltjämt en ökning. Till viss del kan även denna ökning tolkas positivt. När arbetslösheten och sysselsättningen ökar samtidigt beror detta på att allt fler deltar i arbetskraften. Det är som bekant mer önskvärt att arbetslösheten ökar till följd av att fler söker jobb än att den minskar till följd av att personer lämnar arbetskraften, till exempel genom att fler förtidspensioneras. Denna positiva signal överskuggas dock av att arbetslösheten kommer att bli ännu mer koncentrerad till grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen bedömer att 78 procent av de inskrivna arbetslösa kommer tillhöra den utsatta gruppen nästa år. Framför allt handlar det om att gruppen utomeuropeiskt födda fortsätter att öka kraftigt. År 2005 var endast lite drygt var åttonde inskriven arbetslös född utanför Europa. I april år handlade det om nästan varannan person. Denna trend bedöms bestå under 2017 och 2018.

Hög- och lågkonjunkturer påverkar de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden i högst utsträckning. Under lågkonjunkturer tenderar till exempel ungdomsarbetslösheten att öka mer än arbetslösheten i övriga grupper. Det samma gäller för personer med relativt kort utbildning. Att den nu rådande högkonjunkturen inte förmått att stänga sysselsättningsgapet i högre utsträckning är därför mycket problematiskt. När konjunkturen vänder kommer utmaningarna med den tudelade arbetsmarknaden att bli allt tydligare då svaga grupper drabbas hårdast.