Metanutsläpp

Sveriges metanutsläpp var år 2022 4 494 kt koldioxidekvivalenter. Över tre fjärdedelar kom från jordbruket, följt av avfall. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av metan nästan halverats. Den största minskningen kommer från avfall som fallit med 84 procent. 

Effekter av metanutsläpp på klimatet

Utsläpp av metan bidrar till att förstärka växthuseffekten. Metans effekt på klimatet är mångfaldigt starkare än koldioxidens, men den finns inte lika länge i atmosfären.

Högre globala temperaturer kan öka metanproduktionen i mark- och vattensystem. I marksystem, som våtmarker och permafrostområden, kan uppvärmningen leda till att mer metan frigörs, vilket ytterligare förstärker växthuseffekten. Liknande processer sker i vattensystem, där ökade temperaturer kan öka metanfrigörelsen från sjöbottnar och havsbotten, speciellt i områden rika på metanhydrater.

Effekter av metanutsläpp på miljön

Metan har ingen direkt påverkan på luftkvaliteten som andra gaser, men dess indirekta effekter på klimatet kan leda till stora miljökonsekvenser. I marksystem kan ökad metanproduktion påverka ekosystemets dynamik, särskilt i känsliga områden som våtmarker och tundra, och påverka den biologiska mångfalden negativt.

I vattensystemen ger metanfrigörelsen liknande problem. Ökade metanhalter i vatten kan störa marina ekosystem och bidra till havens försurning. Denna försurning påverkar marint liv, inklusive korallrev och fiskpopulationer, och kan leda till omfattande ekologiska förändringar.