Elanvändning

Under 2023 uppgick elanvändningen i Sverige till 135 TWh.  Industrin stod för 34 procent, vilket motsvarar 45 TWh. Elanvändningen i Sverige steg kraftigt fram till 90-talet, i takt med att elen ersatte oljan i energimixen.

Elektricitet är ett sätt att distribuera energi, en så kallad energibärare. El är en färskvara som inte kan lagras. I samma sekund som el används måste samma mängd el produceras i kraftverket.

Industrins höga elanvändning beror till stor del på två faktorer: Sverige har ett kallt klimat och en jämförelsevis stor andel elintensiv industri. Ett viktigt skäl till att industrin har blivit mer elintensiv beror på att kostnaden för fossila bränslen har ökat. Detta har inneburit att industrin ersatt olja med el. Energitillförseln från olja minskade kraftigt under 70 och 80-talet när kärnkraften byggdes ut. 

Elanvändningen i Sverige är som högst under kalla vinterdagar. För att klara topplasttimmen krävs det så att det inte bara finns installerad effekt utan även tillgänglig produktion. Annars uppstår effektbrist eftersom el idag inte kan lagras i större utsträckning. Under sommarmånaderna när elanvändningen är som minst sjunker den till ungefär två tredjedelar av vinterns mest elintensiva månader.