Vanligt att unga och äldre föredrar visstid

Tidsbegränsade anställningar är vanligast bland unga, 15–24 år och äldre, 65–74 år. En majoritet av dem vill hellre ha en tidsbegränsad framför en fast anställning. Bland äldre föredrar 9 av 10 en tidsbegränsad anställning.

Andelen anställda i tidsbegränsade anställningar har legat relativt konstant runt 17 procent sedan 2005. En viss nedgång kan ses under finanskrisen, vilket är väntat under en lågkonjunktur, men efter det sker en stabilisering till tidigare nivå. Delar man upp siffrorna per åldersgrupp syns inte heller några stora förändringar över tid. Alla åldersgrupper följer i stort samma mönster som totalsiffran. De enda undantagen som går att skönja är att andelen visstidsanställda bland unga har minskat något över tid och att andelen visstidsanställda bland 65–74 åringar har ökat något över tid. För övriga åldersgrupper sker i princip inga förändringar.

Bakom andelarna i diagrammet ser utvecklingen av antalet anställda per åldersgrupp dock väldigt olika ut. Äldre, över 65 år, är den åldersgrupp där antalet tidsbegränsat anställda vuxit snabbast. Från 2005 fram till 2019 har antalet mer än tredubblats från 36 100 till över 125 000 anställda. Fler äldre jobbar idag längre upp i åldrarna än tidigare och ungefär varannan är anställd i en tidsbegränsad anställning.

Det är även de äldre som är mest nöjda med tidsbegränsade anställningar. Under 2019 föredrog 9 av 10 äldre sin tidsbegränsade anställning framför en fast anställning. Även bland yngre, 15–24, föredrog majoriteten tidsbegränsad anställning. 

Man ska komma ihåg att dessa siffror inkluderar flera olika typer av tillfälliga anställningar, såsom tim- och behovsanställningar, vikariat, säsongsarbete och provanställningar. Det gör resultaten något mer svårtolkade eftersom de olika anställningarna skiljer sig åt. Exempelvis var 12 procent av alla tidsbegränsat anställda under 2019 provanställningar. Det är vanligt att fasta anställningar inleds med en provanställning om som högst sex månader. Går allt som det ska övergår provanställningen till en fast anställning. Detta skiljer sig från exempelvis en säsongsanställning som avslutas när säsongen är slut.

Vidare är arbetsmarknaden inte konstant utan beskrivs bättre som ett flöde.  På arbetsmarknaden byter många personer status och jobb. Under det tredje kvartalet 2020 rörde sig 272 600 personer till sysselsättning från antingen arbetslöshet eller från att tidigare stått helt utanför arbetskraften. Endast en av fem gick direkt till en fast anställning samtidigt som fyra av fem kom i sysselsättning genom en tidsbegränsad anställning.