Hållbarhet

Hållbarhet omfattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre perspektiv behövs för att uppnå en balanserad utveckling med bevarad natur, ekonomisk tillväxt och social rättvisa.

Hållbarhetspyramiden

Hållbarhet har sina rötter i miljörörelsen under 1900-talet. Begreppet blev allmänt erkänt efter publiceringen av Brundtlandrapporten 1987, där hållbar utveckling definierades som "utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Definitionen belyste behovet av ett integrerat tillvägagångssätt som omfattar ekologiskt ansvar, ekonomisk förnuft och socialt engagemang.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär att förvalta naturresurser och bevara biologisk mångfald. Till exempel inkluderar det övergången till förnybara energikällor som sol och vind, vilket minskar vårt beroende av fossila bränslen och reducerar växthusgasutsläppen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet främjar hållbar tillväxt, innovation och långsiktig planering. Viktiga inslag är investeringar i hållbar teknik och infrastruktur, vilket både gynnar miljön och skapar nya arbetstillfällen.

Social hållbarhet

Social hållbarhet omfattar insatser för att säkerställa jämlikhet, social rättvisa, tillgång till grundläggande tjänster som utbildning och hälsovård, samt att främja mångfald och inkludering.