Visstidsanställning - mer än bara ett jobb

En visstidsanställning är mer än bara ett jobb. Det framkommer i Arbetsmarknadsekonomiska rådets (AER) nya rapport som visar att visstidsanställningen även är en viktig inkörsport till arbetsmarknaden för svagare grupper.

Visstidsanställning omfattar ett antal olika anställningsformer där några av de vanligaste är timanställning, vikariat och provanställning. Till skillnad från en tillsvidareanställning är anställningsformen ofta förknippad med mindre reglering och lägre anställningsskydd. 16 procent av alla anställningar i Sverige är visstidsanställningar - en andel som legat relativt stabil under hela 2000-talet. Anställningsformen är vanligast bland ungdomar, lågutbildade och utrikes födda, grupper som oftast ses som svaga ur erfarenhets- eller utbildningssynpunkt och som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden.

Tillsvidareanställning inom 2 år

AER:s studie visar att nära hälften av de som får en visstidsanställning går vidare till en tillsvidareanställning inom 2 år. För utomeuropeiskt födda som generellt har lägre sannolikhet att få både visstid- och tillsvidareanställning är andelen något lägre, omkring 40 procent.

Trots att sannolikheten att gå från visstid till heltid är lägre för utomeuropeiskt födda visar sig anställningsformen vara särskilt viktig för just denna grupp när det kommer till att få en tillsvidareanställning. Detta syns tydligt i diagrammet ovan. Vid jämförelse av staplarna, för utomeuropeiskt födda och inrikes födda, ser vi att nivåerna mellan dem skiljer sig åt. För inrikes födda är sannolikheten att få en tillsvidareanställning efter en visstidsanställning 18 procentenheter högre än att gå från initial arbetslöshet direkt till en tillsvidareanställning. För utomeuropeiskt födda är sannolikheten 24 procentenheter högre.

Det hela visar alltså att man har betydligt bättre chanser att bli tillsvidareanställd om man först får en visstidsanställning än om man kommer direkt från arbetslöshet. Att skillnaden är större för utomeuropeiskt födda tyder på att visstidsanställningar är en särskilt betydelsefull inkörsport för just den här gruppen.

Ett steg på vägen

För en person mitt i livet med en bra utbildning att stå på kan en visstidsanställning säkerligen kännas som en anställningsform utan direkta fördelar och med ökad osäkerhet. För personer i början av karriären kan det dock vara den avgörande skillnaden för att få ett jobb över huvud taget. Unga, lågutbildade och utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden då de innebär en större osäkerhet för arbetsgivaren. Dessa grupper behöver få en chans att visa vad de går för och samla på sig erfarenhet som sedan kan leda vidare till en tillsvidareanställning.

En visstidsanställning må vara en osäkrare anställningsform än en tillsvidareanställning men det är mycket mer än bara ett jobb. Det är en chans att komma över tröskeln in till arbetslivet och vidare i karriären. Det är ett steg på vägen.