Konjunkturen - Barometerindikatorn

90,5 indikatorn
feb-24

Konjunkturinstitutets Barometerindikator var i princip oförändrad i februari på 90,5 jämfört mot 90,6 i januari. Överlag var de mindre förändringar bland sektorerna undantaget bygg- och anläggningsverksamhet där indikatorn ökade med drygt tre enheter. Stämningsläge för ekonomin som helhet är däremot fortfarande svagt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

2020 präglades av coronakrisen och i april samma år föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter steg indikatorn men nu har den fallit tillbaka till ett svagt stämningsläge.