Konjunkturen - Barometerindikatorn

85,8 indikator
sep-23

Konjunkturinstitutets Barometerindikator ökade något i september till 85,8 från 85,5 i augusti. Hushållens stämningsläge är fortsatt oförändrat. Stämningsläge för ekonomin som helhet är mycket svagt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

2020 präglades av coronakrisen och i april samma år föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter steg indikatorn men nu har den fallit tillbaka till ett mycket svagt stämningsläge.