Tuff period väntar nästa regering

Valet är genomfört men inte avgjort. Oavsett vilken regering som tillträder riskerar kommande mandatperiod att bli tuff. Prognoserna pekar på att konjunkturen nu vänder nedåt och det finns flera strukturella problem som regeringen kommer få svårt att lösa.

Samtliga prognosmakare bedömer att högkonjunkturen når sin topp under 2018 och att tillväxten under 2019 blir svagare. Även sysselsättningen bedöms utvecklas svagare under nästa år.

Den senaste tidens expansiva finanspolitik bidrar till att reformutrymmet uppgår till 110 miljarder för nästkommande mandatperiod. Även om summan kan låta stor motsvarar den enligt Konjunkturinstitutet den kostnadsökning som väntas inom välfärden med bibehållen personaltäthet och standardökning enligt det historiska mönstret. Det finns dock större utmaningar än att på kort sikt klara reformutrymmet och arbetsmarknaden. Flera ekonomiska surdegar har vuxit till sig och blivit strukturella utmaningar.

Bostadsmarknaden – 243 av 290 kommuner anger underskott på bostäder enligt Boverket. Detta försämrar rörligheten på arbetsmarknaden och dämpar tillväxten. Hyresmarknaden fungerar mycket dåligt i storstadskommunerna och klarar inte sin uppgift i att bidra till ökad rörlighet. Även bostadsrätts- och villamarknaden har blivit mindre tillgänglig för förstagångsköpare under de senaste åren, till följd av prisuppgångar och hårdare krav för bolån.

En åldrande befolkning – om 20 år kommer 100 personer i arbetsför ålder behöva försörja ytterligare 6 äldre och 1 barn jämfört med dagens läge. Det ökar trycket på den skattefinansierade välfärden när relativt fler äldre behöver vård och omsorg och fler barn behöver skola. För att väga upp detta måste den arbetsföra befolkningen arbeta fler timmar och/eller öka sin produktivitet.

Kompetensförsörjning – Idag har sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Drygt vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Utbildningarnas kvalité och inriktning, att de avspeglar arbetsmarknadens behov, är avgörande för hur detta kommer att utvecklas.

Förhoppningsvis kommer den tillträdande regeringen, när den parlamentariska situationen är löst på kort sikt, även att lyfta blicken mot de mer långsiktiga frågorna.