Därför blir kapitalskatten högre än 30 procent

Den reala kapitalskatten blir ofta betydligt högre än de 30 procent som skattesatsen anger. Till skillnad mot inkomstskatter på arbete tar kapitalinkomstskatten inte hänsyn till inflation.

Relationen mellan skatten på arbete och kapital debatteras flitigt vilket är välkommet. Skattesystemet är ständigt i behov av större eller mindre översyn. Ibland påstås det att Sverige idag har höga skatter på inkomster men låga skatter på kapital. Det man då glömmer bort är den internationella aspekten - Sveriges kapitalbeskattning är väsentligt högre än omvärlden och att kapital är en lättrörlig skattebas. En annan aspekt är att kapitalinnehav ofta sträcker sig över flera år och en del av den eventuella vinst som görs vid försäljning äts upp av prisökningar - inflation. För att få en bättre bild av hur hög kapitalskatten faktiskt är bör man därför ta hänsyn till inflationen och studera den reala kapitalskatten.

När du gör en dålig affär

För att få fram det reala värdet måste vi börja med att räkna bort inflationen. Om du köpte en aktie för 100 kronor år 1987 och säljer den för 200 kronor idag är värdeökningen 100 kronor. Det kallas för den nominella värdeökningen. Men under samma tidsperiod har inflationen uppgått till nästan exakt 100 procent. Dina 100 kronor i nominell värdeökning har därmed ätits upp av inflationen och i reala termer har du gått plus minus noll på affären. Den reala värdeökningen är 0 kronor.

När du säljer aktien måste du betala kapitalinkomstskatt på 30 procent av den nominella värdeökningen. Vi såg att den var 100 kronor och du betalar därför 30 kronor i skatt. Detta trots att du inte tjänat någonting realt på affären.

Skatten blir i detta läge konfiskatorisk, det vill säga att skatten är högre än avkastningen. Efter skatt har du i reala termer förlorat pengar på investeringen. Detta inträffar om inflationen under investeringsperioden är lika hög eller högre än den nominella avkastningen.

När du gör en bättre affär

Om du istället placerat dina pengar i en tillgång med högre avkastning blir bilden lite ljusare. Låt oss säga att denna mer lukrativa investering har ökat till ett värde om 500 kronor, så att du gör en nominell vinst på 400 kronor och betalar 120 kronor i inkomstskatt. Din reala vinst blir då 300 kronor eftersom 100 kronor har försvunnit i inflation. Det innebär att din reala kapitalinkomstskatt är 40 procent, 120 kronor i skatt delat på 300 kronor i real avkastning.

Skatten är högre än de 30 procent som den lagstadgade skattesatsen uppgår till. Den reala skattesatsen är beroende dels av hur hög inflationen har varit under tiden men också av hur hög den nominella avkastningen varit. Faktum är att den reala kapitalskatten alltid kommer att vara högre än 30 procent så länge vi har inflation.

När du gör en verklig affär

Vi kan också titta på värdeutvecklingen för verkliga finansiella tillgångar för att se hur skatten varierar. Som exempel kan vi i början av januari 2011 köpa aktier i Assa Abloy, en fond som följer Stockholmsbörsens index och aktier i ABB för 100 kronor vardera. När vi säljer dem i januari 2019 har inflationen varit 7,3 procent. Nedan kan vi se hur den reala kapitalinkomstskatten varierat.

Assa Abloys aktie är den som stigit mest under tiden och vi säljer vårt innehav för 242 kronor. Det ger en nominell värdeökning på 142 kronor och en kapitalinkomstskatt på 43 kronor. Eftersom inflationen ätit upp 7,3 kronor under perioden blir vår reala avkastning 135 kronor. Vår reala kapitalinkomstskatt blir 43 / 135 = 31,6 procent.

Vårt innehav i ABB gav sämre avkastning och vi sålde innehavet för 111,2 kronor. Den nominella värdeökningen blev 11,2 kronor vilket ger en kapitalinkomstskatt på 3,4 kronor. Inflationen har ätit upp 7,3 kronor och vår reala avkastning blir 3,8 kronor. Vår reala kapitalinkomstskatt blir 3,4/ 3,8 = 87 procent.

Annat är det med löneinkomster

För löneinkomster så har vi till skillnad mot kapitalinkomster byggt in mekanismer för att hantera inflationen i beskattningen. Grundavdraget tar hänsyn till prisbasbeloppet som är kopplat till inflationen. Även brytpunkterna är kopplade till inflationen och har dessutom ett tillägg för den allmänna löneutvecklingen.

Eftersom sådana mekanismer saknas i kapitalbeskattningen blir det missvisande att jämföra de nominella skattesatserna direkt mot varandra. Den reala kapitalinkomstskatten varierar beroende på både inflationen och avkastningen och kan i princip bli oändligt hög eller oändligt låg i reala termer beroende på hur dessa två faktorer utvecklas.