Vad är luftföroreningar?

Luftföroreningar är gaser eller partiklar i luften som har negativ inverkan på människa och miljö. Luftföroreningar leder exempelvis till sjukdomar, försurning av vattendrag och övergödning.

Många olika aktiviteter i samhället bidrar till utsläpp av luftföroreningar. Störst utsläpp förekommer vid olika typer av förbränning, exempelvis vid kraftproduktion eller avfallshantering. Vissa industriella processer samt förslitningar av vägbanor och däck slungar också upp partiklar i luften.

Luftföroreningar kan transporteras långa distanser och behöver därför inte orsaka problem där de släpps ut. Världshälsoorganisationen estimerar att 99 % av den globala befolkningen andas luft som överskrider deras gränsvärden. Vidare estimeras det att 7 miljoner människor om året dör i förtid som konsekvens av luftföroreningar. Luftföroreningar är inte bara skadliga för människan utan orsakar också problem i miljön. Surtregn, korrosion och övergödning ändrar förutsättningar för naturliv och orsakar problem för den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Det finns många olika typer av ämnen och partiklar som klassas som luftföroreningar. Det tre vanligaste är: svaveldioxid, kväveoxider och marknära ozon.

  • Svaveldioxid, SO2, utgör en hälsorisk för befolkning i städer och bidrar till försurning. I Sverige har utsläpp av svaveldioxid minskat kraftigt sedan 1970-talet efter stora omstruktureringar inom industrin.
  • Kväveoxider, NOx, bidrar till bildning av marknära ozon, skador på andningsorgan samt till övergödning och försurning. Kväveoxider uppkommer bland annat genom förbränning inom industrin och från fordonstrafik.
  • Marknära ozon, O3, är skadligt för växter och djur. Marknära ozon bildas när utsläpp av flyktiga organiska ämnen, så kallade VOC, tillsammans med kväveoxider kommer i kontakt med solljus.