Upphandling och valfrihetssystem

Traditionellt har tjänster inom välfärden utförts av den offentliga sektorn. Men det är numera vanligt att välfärd även utförs av privata och andra offentliga aktörer, samtidigt som den finansieras av skattemedel. Hur detta fungerar kan se ut och regleras på olika sätt i olika delar av landet.

Upphandling

Om stat, region eller kommun vill att andra aktörer än de själva ska utföra vissa specifika tjänster måste en så kallad upphandling ske. En offentlig upphandling är en procedur för inköp av varor, tjänster och entreprenader inom offentlig sektor som styrs av regleringar i ett upphandlingsdokument. I upphandlingsdokumentet finns beskrivning av tjänsterna, kravspecifikationer och ett ansökningsförfarande som ska annonseras ut. Olika aktörer kan sedan skicka in ansökningar och lämna anbud, om att få utföra dessa tjänster. Stat, kommun eller region väljer sedan vilken/vilka aktörer som ska få utföra tjänsten utifrån vilka som bäst uppfyller de krav som ställts. Verksamheten finansieras med offentliga medel. Upphandlingsprocessen är reglerad i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, som baseras på EU-direktiv.

Valfrihetssystemet

Lagen om Valfrihetssystem, LOV trädde i kraft 2009 och är ett alternativ till upphandlingssystemet. Proceduren för upphandling inom valfrihetssystemet är i många avseenden lik den för LOU men det finns skillnader. Valfrihetssystemet ställer fler krav, bland annat ska en löpande annonsering ske och alla anbudsgivare som uppfyller de angivna kraven måste antas. Den största skillnaden för brukaren är att systemets utformning gör det möjligt att själv välja utförare. Det kan till exempel handla om äldreomsorg, social omsorg för människor med funktionsvariation eller barnmorska inför en graviditet. Det är frivilligt för kommuner att välja om de vill införa valfrihetssystemet eller inte, men sedan 2010 är det obligatoriskt för regionen inom primärvården. Det är detta som vanligen kallas för Vårdval. Om regionen och kommunerna väljer att införa valfrihetssystemet inom sina övriga verksamhetsområden är det upp till dem vad de vill kalla systemet inom olika områden. LOV har dock vissa speciella riktlinjer. Bland de tjänster som kan omfattas av LOV kan sådana finnas som är mindre lämpade för konkurrensutsättning genom valfrihetssystem. Lagen gäller därmed inte tjänster inom barn- och ungdomsomsorg.

En utvidgning av systemet

Sedan 2010 gäller även LOV för Arbetsförmedlingen vid tillhandahållande av etableringslotsar för nyanlända invandrare samt inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Införandet av valfrihetssystem med etableringslotsar är obligatoriskt medan valfrihetssystem inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är frivilligt. Från 2013 gäller LOV dessutom för tjänster för elektronisk identifiering.

Läs mer:

Offentlig sektor i privat regi