Sociala avgifter

Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög lönen är och hur mycket arbetsgivaren betalar utöver det i sociala avgifter. De sociala avgifterna kan delas in i två kategorier: den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 30 000 × 0,3142 = 9 426 kronor per månad.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av sju olika delavgifter. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Den sjunde delavgiften, den allmänna löneavgiften, är inte kopplad till något försäkringssystem utan är att betrakta som vanlig skatt.

Även om övriga delavgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet är det ingen självklarhet att de till fullo ska betraktas som avgifter snarare än skatter. Ett skäl till detta är att den anställde inte kan få högre ersättning från systemen än vad de så kallade förmånstaken medger. Inbetalningar av arbetsgivaravgift på de delar av lönen som överstiger förmånstaken brukar därför även de betraktas som skatt i vanlig bemärkelse.

Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kommit överens om. Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Avgifterna skiljer sig åt mellan olika avtal och nedanstående uppgifter ska därför tolkas med försiktighet. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat. Arbetsgivaren är också skyldig att betala en särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) för sina anställda. SLP betalas bland annat på premierna till ITP, Avtalspension SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen. Skattesatsen för 2023 uppgår till 24,26 procent. I tabellerna nedan är SLP omräknad till procent av lönesumman.

Sociala avgifter år 2023 - Arbetare

Procent av bruttolön

Löndelar ≤ 557 250 kr/år*Lönedelar >557 250 kr/år*
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,60
Sjukförsäkringsavgift3,553,55
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift11,6211,62
Summa arbetsgivaravgift31,4231,42
Livförsäkring (TGL)***0,150,00
Sjukförsökring (AGS) *****0,000,00
Omställningsförsäkring**0,300,00
Föräldrapenningstillägg (FPT) *****0,000,00
Arbetsskadeförsäkring (TFA)0,010,01
Avtalspension SAF-LO, premie****4,3030,00
Premiebefrielseförsäkring*****0,000,00
Summa avtalade avgifter4,7130,01
Löneskatt på pensionskostnader, ca1,057,28
Totalt37,1868,71
LADDA NER
Källa: Svenskt Näringsliv och Skatteverket
* Premien betalas på lönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp (354 750 kr). ** Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv, företag med hängavtal betalar 0,38 procent. Moms tillkommer. *** Premien betalas från och med den månad medarbetaren fyller 25 år. **** De angivna premierna gäller för företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv. Företag som anslutit till hela eller delar av dessa system på annat sätt en genom att vara ansluten till Svenskt Näringsliv har på vissa av försäkringarna andra premier. ****Premien betalas från och med den månad medarbetaren fyller 22 år. *****Rabatterad premie 2023

 

Sociala avgifter år 2023 - Tjänstemän ITP 1

Procent av bruttolön

Lönedelar ≤ 46 438 kr/månLönedelar > 46 438 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift0,600,60
Sjukförsäkringsavgift3,553,55
Arbetsskadeavgift0,200,20
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift11,6211,62
Summa arbetsgivaravgift31,4231,42
ITP 1
Ålderspension*4,5030,00
Premiebefrielseförsäkring0,141,24
Sjukförsäkring**0,030,12
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), ca***0,070,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)0,050,05
Trygghetsrådet (TRR)****0,550,55
Summa avtalade avgifter5,3431,95
Löneskatt på pensionskostnader1,137,58
Totalt37,8970,95
LADDA NER
Källa: Svenskt Näringsliv och Skatteverket
* Premien betalas från och med den månad medarbetaren fyller 25 år. ** 0,03 procent betalas på lönedelar upp till 32 813 kr/mån och 0,117 betalas på lönedelar mellan 32 814 kr/mån och 185 750 kr/mån. *** Premie 20 kr/månad vilket motsvarar något mindre än 0,07 procent på tjänstemännens lönesumma. Premien varierar mellan 20-39 kronor beroende på försäkringsbolag. **** Hängavtalsföretag betalar ca 0,95 procent.

Collectums hemsida kan du räkna ut vad ITP 1 kostar för företaget.

Sociala avgifter år 2023 - Tjänstemän ITP 2

Premierna för ITP 2 varierar kraftigt från individ till individ. De påverkas av flera faktorer som bland annat den anställdas lön, ålder, tidigare intjänad pension och inkomstbasbeloppets förändring. På Alectas hemsida kan du göra en uppskattning om vad ITP 2 kostar för företaget. I Alectas internetkontor kan du göra en exakt beräkning av företagets kostnad för ITP 2. Nedan återges en sammanställning över de sociala avgifterna inklusive en prognos för den genomsnittliga ITP2-premien 2023.

Procent av bruttolönen
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift0,60
Sjukförsäkringsavgift3,55
Arbetsskadeavgift0,20
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Allmän löneavgift11,62
Summa arbetsgivaravgift31,42
ITP 2 (ålderspension, sjukförsäkring m m), ca*10,27
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), ca**0,07
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)0,05
Trygghetsrådet (TRR)***0,55
Summa avtalade avgifter10,94
Löneskatt på pensionskostnader2,49
Totalt44,76
LADDA NER
Källa: Svenskt Näringsliv och Skatteverket
* Prognos för 2023, stora avvikelser förekommer. Premien ligger normalt mellan 5 och 20 procent. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutveckling under år 2022. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. ** Fri premiesättning tillämpas och premien ligger inom intervallet 29-39 kr/månad vilket motsvarar ca 0,07 procent på tjänstemännens lönesumma upp till 7,5 prisbasbelopp. *** Hängavtalsföretag betalar 0,70 procent.