Elasticitet

Vad är elasticitet? Elasticiteter inom nationalekonomin mäter hur känsliga efterfrågan och utbud är för ändringar i olika variabler. Elasticiteter är relativa tal och den allmänna definitionen brukar ges som den procentuella förändringen i en variabel till följd av en en-procentig förändring i en annan variabel.

Det finns flera olika typer av elasticiteter, exempelvis mäter efterfrågans priselasticitet hur känslig efterfrågan är för en prisförändring medan utbudets priselasticitet mäter hur känsligt utbudet är för förändringar i priset. Det finns även faktorer utöver priset som påverkar efterfrågan, exempelvis mäter inkomstelasticiteten hur en förändring i inkomsten påverkar efterfrågan. Nedan har inkomselasticiteten illustrerats grafiskt för att kunna beskriva hur såväl efterfrågan, varutyp, inkomst samt kvantiteter hänger samman.

Exempelvis går det att titta på inferiora varor som enklast kan beskrivas som varor där efterfrågan sjunker i takt med att inkomsten ökar. Den här typen av varor skulle exempelvis kunna utgöras av konservmat eller snabbnudlar som i takt med att en person får större inkomst inte längre har samma efterfrågan på. I motsats går det även att se den röda linjen som utgörs av lyxvaror. Det här är varor som blir mer efterfrågade i takt med att en persons inkomst blir högre. Den här varutypen skulle exempelvis kunna utgöras av märkeskläder, diverse bilmodeller och så vidare. Däremellan finns även nödvändighetsvaror som illustreras av den blå linjen, det är varor som konsumenter köper oavsett hur inkomsten ser ut vilket innebär att dess känslighet för förändringar i inkomst inte är lika stor. Olika typer av mediciner, tobak, elektricitet eller vatten skulle kunna vara sådana varor.