EU:s forskning och utveckling

Under år 2021 spenderade EU-länderna totalt 331 miljarder euro, motsvarande 2,27 procent av EU:s totala BNP på forskning och utveckling. Sverige är tillsammans med Belgien det land i EU som investerar störst andel av BNPFoU, närmare 3,5 procent. 

Sedan tidigt 2000-tal har EU haft som målsättning att investera minst tre procent av BNP i FoU, något man ännu inte lyckats med. Skillnaden i hur mycket EU:s medlemsländer spenderar på FoU är stor. Belgien och Sverige är de länder som investerar mest, motsvarande 3,45 procent respektive 3,43 procent år 2021. Rumänien å andra sidan är det land som som spenderar minst medel på FoU. År 2021 uppgick deras investeringar till 0,47 procent av BNP.

För att stötta medlemsländernas satsningar på FoU har EU inrättat fonder som fördelar medel för olika tillväxtinriktade ändamål. Här ingår den Europeiska regionala utvecklingsfonden vars syfte är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna.  Under åren 2021 till 2027 investerar fonden 863 miljoner euro i olika temaområden i Sverige som fördelas av Tillväxtverket.