Ingångslöner - hur låga är de egentligen?

För tillfället debatteras kollektivavtalens ingångslöner flitigt. Många på den fackliga sidan brukar kräva att de ska höjas mer än övriga löner. De menar att det annars finns en risk att vissa inte längre kan leva på sin lön. En genomgång visar dock att dagens ingångslöner ofta ligger omkring 20 000 kronor i månaden och ibland en bit högre än så.

I Sverige har vi ingen lagstadgad minimilön som till exempel i USA. Istället förhandlar arbetsgivare och fack om vilka ingångslöner som ska gälla i kollektivavtalen. Alla avtal ser olika ut men ofta specificeras en ”lägstalön” som kan ses som golvet för vad de med minst erfarenhet kan få inom branschen. Det blir en slags ingångslön.

Det är svårt att prata om generella ingångslöner. De flesta avtal innehåller olika löner för olika åldrar, vissa för unga som fortfarande går i skolan. Anställda under 20 har ofta ingångslöner på en betydligt lägre nivå än vuxna. Eftersom relativt få personer som är yngre än 20 år har ett heltidsarbete som huvudsaklig försörjning är det därför rimligt att se till de ingångslöner som gäller för vuxna och inte för tonåringar när man pratar om man huruvida man kan leva på sin lön.

Hur ser då ingångslönerna ut i Sverige? Det kan exemplifieras med lönerna inom hotell och restaurang där nivåerna ser ut som följer:

Ingångslöner inom Hotell- och restaurang 2015

 
ÅlderUtbildningskravIngångslönLön efter skatt
18 -  15 336 kr  12 439 kr
19 -  16 754 kr  13 451 kr
-  Ej utbildad*  20 220 kr  15 923 kr
-  Utbildad**  21 455 kr  16 804 kr
* Denna lön ska betalas för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.
** Denna lön ska lägst betalas för arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet. Till exempel kock, kallskänka och servitris.

Källa: Hotell- och restaurangfacket

 

En person som är 20 år eller äldre och jobbar heltid får således minst 20 220 när hen börjar jobba inom branschen även om hen saknar en gymnasieutbildning med relevant inriktning. Med adekvat utbildning stiger ingångslönen för exempelvis en servitris till 21 455. Många kollektivavtal har liknande konstruktioner där lönerna sätts efter ålder och vissa även med yrkeserfarenhet som variabel.

Nytt år – nya löner

Inför avtalsrörelsen 2016, där kollektivavtal som sätter lönerna för runt 3 miljoner löntagare ska förhandlas, ser det ut som att särskilt fokus kommer att läggas på just ingångslönerna. Många arbetsgivare och ekonomer vill gärna se en lägre ökningstakt för ingångslönerna. De avtalade ingångslönerna blir nämligen en tröskel som försvårar inträder på arbetsmarknaden. För dem som har den svagaste kopplingen till arbetsmarknaden skulle en lägre ingångslön betyda en lägre tröskel. Genom att låta ingångslönerna stå tillbaka skapas dessutom en större lönespridning vilket premierar de som arbetat längre, har arbetslivserfarenhet och kan göra ett bättre jobb.

Mot detta synsätt finns representanter, inte minst på den fackliga sidan, som vill se motsatt utveckling. Genom att höja ingångslönerna mer än övriga löner vill man minska löneskillnaderna. Det har argumenterats för att om man håller tillbaka ökningen av ingångslönerna kommer heltidsarbetande att få det svårt att leva på sin lön och tvingas ta bidrag för att få ekonomin att gå ihop.

Hur höga är då ingångslönerna i Sverige? Som framgick av tabellen ovan har en outbildad 20-åring inom avtalsområdet Hotell och Restaurang en ingångslön på 20 220. Efter skatt innebär det en inkomst på runt 16 000. Hur låg en lön kan bli innan man behöver bidrag för att klara sin ekonomi beror förstås på vilka omkostnader man har och är inte helt enkelt att uttala sig om generellt. En grupp som ligger nära till hands att jämföra med är studenter. Många lever på enbart studielån och studiebidrag under studietiden. En student får 9 948 kronor varje månad vid maxade lån och bidrag. Ingångslönen för en outbildad 20-åring inom hotell och restaurang ger nästan 6 000 kronor mer än det efter skatt. Detta kan vara värt att hålla i minnet när man diskuterar huruvida ingångslönerna ska fortsätta att öka mer än övriga löner på arbetsmarknaden.

Här hittar du en sammanställning av vissa ingångslöner

 

En längre lista över bruttolöner finns tillgänglig här (PDF)