Svenska internationella företag

År 2021 fanns det 3 958 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Totalt sett hade dessa koncerner runt 2,2 miljoner anställda varav 1,5 miljoner var anställda utomlands. Merparten av dessa företags omsättning, omkring 60 procent, härstammar från utlandet.

Näringslivet har blivit allt mer globaliserat. Fram tills slutet av 1990-talet hade svenska företag med dotterbolag i utlandet fortfarande fler anställda i Sverige än utomlands. Idag har sådana internationella svenska företag mer än tre gånger så många anställda i utlandet jämfört med i Sverige.

Över tid har det skett en viss minskning av antalet anställda i Sverige inom dessa företag. Den stora förändringen är dock att det blivit väsentligt fler anställda i andra länder. Mellan år 2000 och 2021 ökade antalet anställda utomlands med 55 procent. Tjänstesektorn har svarat för majoriteten av ökningen.

Under 2021 var runt 57 procent av de anställda utomlands stationerade inom Europa, drygt en femtedel var anställda i Nord- och Sydamerika och cirka 17 procent var anställda i Asien. Flest anställda hade de svenska koncernerna i USA, Tyskland och Kina.

Att antalet anställda varierar mellan enskilda år beror inte främst på att befintliga företag anställer och säger upp personal. En viktigare faktor är att koncernernas struktur och ägande förändras över tid. Bolag säljs och köps upp, fusioner genomförs och vissa bolag försvinner helt från statistiken när de läggs ner. Även denna process visar på den höga grad av internationalisering som stora delar av näringslivet i Sverige uppvisar idag.

De internationella svenska företagen är i många fall väldigt stora. De allra största koncernerna omsätter flera hundra miljarder kronor om året. I sådana fall härstammar ofta endast några få procent av den totala omsättningen från den svenska marknaden. Även när man ser till samtliga koncerner med dotterbolag utomlands, det vill säga också inkluderar lite mindre företag, är utlandsmarknaden totalt sett större än den svenska. År 2021 härrörde ungefär 60 procent av omsättningen i dessa koncerner från utlandet.