Så slår andra vågen

Under det andra kvartalet av 2020 föll produktionen mer än någonsin tidigare till följd av coronapandemin. Nu när den andra vågen av nedstängningar kommer ser utsikterna lika dystra ut för flera branscher. Dock finns det tecken på att andra branscher kommer klara sig betydligt lindrigare denna gång. 

I början av pandemin var det mycket svårt att veta om och hur ekonomin skulle påverkas. I det tidiga skedet användes utsläppsdata från Kina för att försöka reda ut om det över huvud taget fanns något produktionsbortfall eller om de lägre siffrorna som rapporterades var en effekt av det kinesiska nyåret. I takt med att statistiken blev bättre och mer tillförlitlig gick det att fastställa att den ekonomiska tvärniten blev skarpare än någonsin tidigare.

För Sveriges del syns krisen tydligt i BNP-siffrorna för det andra kvartalet av 2020. BNP föll med historiska 8,0 procent, mer än den gjort under något annat kvartal i modern tid. Krisen slog dessutom brett. Produktionen av motorfordon mer än halverades jämfört med första kvartalet och stålindustrin sänkte produktionen med över 25 procent. På tjänstesidan backade hotell och restaurang med 50 procent och transportbranschen med en fjärdedel. Inom industrin drevs krisen av att globala värdekedjor stördes medan tjänstesektorns nedgång var tydligare kopplad till minskad rörlighet.

Ännu har krisen inte slagit sönder den aggregerade efterfrågan i världsekonomin. Här har de offentliga stimulanserna givetvis hjälp till. Genom permitteringsstöd har anställda kunnat arbeta mindre med bibehållen lön och genom sänkta arbetsgivaravgifter har företagen fått stärkta kassor för investeringar. Men restriktionerna har medfört att vissa varor och tjänster inte längre kan efterfrågas, vilket blir tydligt när man analyserar våra rörelse- och konsumtionsmönster.

Rörlighet och konsumtion

Under mars började fler och hårdare rekommendationer och restriktioner rullas ut. Det avspeglas i Googles rörelsedata. Mot slutet av månaden hade tiden utanför hemmet minskat drastiskt. Exakt samma mönster syns i Swedbanks data över kortköp på restaurang jämfört med föregående år. Korrelation innebär givetvis inte kausalitet men i det här fallet är det nog inte en alltför vågad gissning att de minskade antalet restaurangbesök drevs av ett ökat hemmasittande. Korrelationen är mycket hård, 0,94, vilket visar på ett närmast perfekt linjärt samband.

Under sommaren och den tidiga hösten minskade smittspridningen och produktionen började återhämta sig. Från ett mycket svagt läge etablerades globala värdekedjor återigen. Under augusti nådde produktionen inom svensk industri samma nivå som under augusti föregående år. Återhämtningen gick dock mycket långsammare för tjänsteproduktionen som backat med 6 procent.

Sen kom andra vågen och restriktionerna från vår och sommar infördes på nytt. Den här gången ser det dock ut som att den ekonomiska smällen kommer vara betydligt värre för tjänstesektorn än för industrin. Konjunkturinstitutets Barometerindikator visar att tillverkningsindustrin är den bransch som just nu har det starkaste läget. Containerpriserna i världen fortsätter uppåt vilket visar på att varuhandeln återupptas och världens börser har återhämtat sig. För hotell och restaurang, transport och vissa delar av handeln kan vi däremot vänta oss att den andra vågen slår lika hårt som i våras.

Precis som under våren minskar nu vår tid utanför hemmet snabbt när nya rekommendationer och restriktioner införs. Från mitten av augusti har rörligheten gått ner drastiskt och köpen på restauranger likaså. Mönstret från i våras återupprepar sig och mycket talar för att den del av ekonomin som är beroende av fysiska besök kommer få en lika stark smäll som under våren.

Vi kan därför vänta oss att andra vågen kommer slå betydligt hårdare mot besökskrävande branscher än den övriga ekonomin, jämfört med vårens förlopp. Det kommer bli fler tvetydiga signaler, industriföretag kan komma att visa starka siffror samtidigt som omsättningen i andra branscher nästan försvinner helt. Att hålla två tankar i huvudet samtidigt blir viktigt i närtid.

Det saknas dock inte risker för övriga ekonomin. Pandemin har fört med sig en protektionism som redan före 2020 var på frammarsch. Om en knapp månad ska Storbritannien lämna EU. Skuldsättningen i flera EU-länder var hög redan före pandemin och stimulanserna måste förr eller senare betalas. I närtid kan vi vänta oss en mer fragmenterad bild och en hårdare smäll mot flera tjänstenäringar, men 2021 kommer också innebära stora utmaningar för hela ekonomin.