Läget i ekonomin - oktober

Stämningsläget i ekonomin fortsätter att förbättras. Framförallt är det hushållens syn på den egna ekonomin som uppvisar positiva siffror. Trots den spirande optimismen finns det flera orosmoln på horisonten. Förutom osäkerheten kring utgången i det amerikanska valet fortsätter arbetskraftsbristen att orsaka problem för svenska företag.

Sverige är inne i en högkonjunktur och än så länge pekar siffrorna på att tillväxten kommer vara fortsatt god. Barometerindikatorn visar att både hushåll och företag ser relativt ljust på framtiden, men samtidigt ökar svårigheterna att hitta personer med rätt kompetens. Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det största hindret för ökat byggande brist på arbetskraft.

Att det går bra på arbetsmarknaden syns i inköpschefsindex där delindexet för sysselsättning ökade med 5,7 indexenheter. Arbetslösheten är fortfarande låg på omkring sju procent och antalet personer som under september varslades om uppsägning låg kvar på en relativt låg nivå. När oktoberstatistiken kommer ut lär vi dock se en försämring eftersom Ericsson-varslet då kommer påverka siffrorna. Just turbulensen kring Ericsson var månadens stora händelse och aktien har rasat på börsen. Stockholmsbörsen har också påverkats av det politiska läget på andra sidan Atlanten. Under månadens sista dagar knappade Trump in på Clinton i opinionsmätningarna vilket inverkat negativt på många börser världen över.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – oktober.