Företag per bransch

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstrukur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi. 

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en fjärdedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Företag per bransch, 2016

AntalAndel
Jordbruk, skogsbruk, fiske:246 69422
Fiske och vattenbruk1 6600
Jordbruk, skogsbruk245 03422
Industri:158 32314
Utvinning av mineral6940
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering1 1070
Försörjning av el, gas, värme och kyla5 3921
Tillverkning50 9705
Byggverksamhet100 1609
Tjänster:698 57863
Finans- och försäkringsverksamhet18 7752
Utbildning25 5422
Transport och magasinering28 6663
Hotell- och restaurangverksamhet31 4423
Vård och omsorg, sociala tjänster36 2003
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster37 8793
Annan serviceverksamhet50 5455
Kultur, nöje, fritid56 0835
Informations- och kommunikationsverksamhet58 1065
Fastighetsverksamhet58 6535
Parti- och detaljhandel122 64311
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik174 04416
Huvudgrupp saknas5 7861
Totalsumma1 109 381100
Källa: SCB:s Företagsdatabas
Not: Antal företag per 2016-11-30
Not: Enligt klassificeringssystemet SNI2007
Not: På grund av avrundning visar vissa branscher andelen 0 procent trots att det finns företag i branschen.