Företag per bransch

Över hälften av företagen i Sverige är verksamma inom tjänstesektorn. Under det senaste århundradet har det skett flera strukturomvandlingar och Sverige har gått från en branschstrukur med en jordbruksekonomi till en tjänsteekonomi. 

Den svenska branschstrukturen har förändrats mycket under det senaste seklet. Från att ha dominerats av jordbruk, skogsbruk och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat stort. Idag är det dock tjänstesektorn som dominerar.

De allra flesta företagen, drygt 60 procent, finns inom tjänstesektorn. Här är det detalj- och partihandelsföretag samt företag inom företagsservice (exempelvis konsultbyråer) som utgör den största delen. Ungefär en fjärdedel av företagen är jordbruks- skogsbruks- eller fiskeföretag och 14 procent återfinns inom industrin.

Andelen anställda per bransch visar på en något annorlunda fördelning. Två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Det är företag i det privata näringslivet som är inkluderade i denna statistik, det vill säga privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här

Företag per bransch, 2017

AntalProcentuell andel
Jordbruk, skogsbruk, fiske:245 15322
Fiske och vattenbruk1 6370
Jordbruk, skogsbruk243 51622
Industri:157 74314
Utvinning av mineral7090
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering1 1390
Försörjning av el, gas, värme och kyla2 8240
Tillverkning50 8445
Byggverksamhet102 2279
Tjänster:711 18564
Finans- och försäkringsverksamhet19 3962
Utbildning26 2042
Transport och magasinering29 0003
Hotell- och restaurangverksamhet32 1593
Vård och omsorg, sociala tjänster36 7043
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster38 7204
Annan serviceverksamhet50 5835
Kultur, nöje, fritid57 3705
Informations- och kommunikationsverksamhet59 4795
Fastighetsverksamhet61 4976
Parti- och detaljhandel122 03211
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik178 03916
Huvudgrupp saknas5 7321
Totalsumma1 119 813100
Källa: SCB - Företagsregistret
Not: Antal företag per 2017-11-30
Not: Enligt klassificeringssystemet SNI2007
Not: På grund av avrundning visar vissa branscher andelen 0 procent trots att det finns företag i branschen.