Carbon Capture and Storage (CCS)

Carbon Capture and Storage (CCS) är en teknik som syftar till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Genom att fånga upp koldioxid vid källan, exempelvis kraftverk, och sedan lagra den underjordiskt, bidrar CCS till att dämpa klimatförändringarna.

Carbon Capture and Storage (CCS) är en process där koldioxid (CO2) avskiljs från industriella och energirelaterade källor, transporteras och lagras på säkra platser långt under jordens yta. Genom att förhindra att CO2 når atmosfären, bidrar CCS till att minska växthusgasutsläppen.

Tekniken för CCS kan delas in i tre huvudsteg: avskiljning, transport och lagring. Avskiljning av CO2 kan ske genom olika metoder, såsom absorbering, adsorption, kryogen separation eller membranseparation. Denna process sker vanligtvis vid stora punktkällor av CO2, till exempel kolkraftverk, stålverk, cementfabriker och andra industriella anläggningar.

Efter avskiljningen transporteras CO2 vanligtvis via rörledningar till en lämplig lagringsplats. De mest lovande platserna för lagring av CO2 är geologiska formationer, såsom uttömda olje- och gasfält eller djupa salina akviferer. Dessa platser har förmågan att säkert och permanent lagra stora mängder CO2.

Ett viktigt aspekt av CCS är säkerheten och övervakningen av lagringsplatserna. Det krävs noggrann övervakning för att säkerställa att CO2 inte läcker ut i atmosfären eller kontaminerar grundvatten. Dessutom måste lagringsplatserna hanteras på ett sätt som minimerar risken för seismisk aktivitet, som kan orsakas av injektionen av CO2.

Trots dess potential, står CCS inför flera utmaningar. Tekniken är fortfarande i relativt tidiga utvecklingsstadier och är kostsam att implementera och driva. Det finns också en allmän brist på politiskt och ekonomiskt stöd för CCS, samt utmaningar relaterade till reglering och allmän acceptans. CCS är däremot en del av strategin för att begränsa global uppvärmning till 2 grader. Det är inte en lösning i sig, utan snarare en del av en bredare portfölj av åtgärder, inklusive förnybar energi, energieffektivisering och skogsbruk.