Vinstbegränsning slår hårdast mot kvinnor

Sverige har idag EU:s högsta sysselsättningsgrad bland kvinnor. Trots detta driver kvinnor företag i betydligt lägre utsträckning än män. Inte ens var tredje företagare i Sverige idag är kvinna. Det är en siffra som i internationella jämförelser är förvånansvärt låg och som kan sjunka ytterligare om förslaget om vinstbegränsningar inom välfärden blir verklighet. 

Hela 78 procent av kvinnorna i arbetsförålder i Sverige arbetar. Det är den högsta sysselsättningsgraden bland kvinnor av samtliga EU-länder, där genomsnittet ligger på 65 procent. Reformer för att öka kvinnors arbetsdeltagande har sedan 70-talet gjort den svenska arbetsmarknaden till en av världens mest jämställda, men när det kommer till företagande är läget dock ett annat.

Av Sveriges företagare är endast 29 procent kvinnor. Det är betydligt lägre än i många andra europeiska länder. Genomsnittet i EU ligger jämförelsevis på 32 procent och Lettland toppar listan med nära 40 procent kvinnor.

Vård, skola och omsorg

Färre än var tredje företagare i Sverige är alltså kvinna. Trots att siffran i sig inte är hög, ska man vara medveten om att det ser olika ut i olika branscher. Kvinnor och män arbetar inom olika branscher i olika grad och kvinnor och män skapar och driver även olika typer av företag.

Kvinnor är bland annat överrepresenterade i branscher som rör utbildning samt vård och omsorg. Mer än hälften av företagen inom utbildningssektorn drivs av en kvinna. Inom vård och omsorg är andelen drygt 65 procent. Att kvinnor är betydligt vanligare inom dessa branscher syns även tydligt när man ser till operativa företagsledare.  Inom förskolan är exempelvis 91 procent av företagsledarna kvinnor och inom äldreomsorgen är andelen 71 procent.

Oproportionerligt hårt

Eftersom det är så pass vanligt att kvinnor driver och leder företag inom välfärdssektorn har förslaget om vinstbegränsningar inom sektorn en jämställdhetsaspekt som man kanske inte alltid tänker på. Ett vinstförbud skulle helt enkelt slå hårdare mot kvinnors företagande än mäns. Tar man, som ett illustrerande exempel, bort de båda branscherna helt och hållet skulle omkring 11 procent av alla kvinnor som driver företag i Sverige slås ut. Motsvarande siffra bland män skulle vara knappt 3 procent.

En vinstbegränsning inom välfärden riskerar alltså inte enbart att slå ut en betydande andel av företagen inom sektorn. Den riskerar även att slå oproportionerligt hårt mot kvinnors företagande.

Företagare totalt och i välfärdssektorn

År 2016

MänKvinnor
Antal företagare totalt340 700,00137 200,00
Antal företagare vård, omsorg och utbildning9 000,0015 200,00
Andel vård, omsorg och utbildning (%)3,0011,00
Källa: Eurostat