Elbehov

Sveriges samlade elbehov förväntas bli mellan 213 och 373 TWh år 2045. Exakt hur stort behovet är okänt. Enligt en scenarioanalys från Energimyndigheten är det främst stora satsningar inom industrin som är den bidragande orsaken till det ökade behovet.

Elbehovet som redovisas i diagrammet utgår från ett lågt- och högt elektrifieringsscenario. De två olika scenariona utvecklas från år 2020 fram till 2045. Skillnaderna i elbehov per scenario uppkommer redan vid år 2025 för att sedan vidgas ytterligare.

  • I det högre elektrifieringsscenariot bedöms samhället genomgå en omfattande elektrifiering. Det innebär att nuvarande energiintensiva verksamheter förväntas ställa om till el som energibärare. Samtidigt väntas nya elintensiva verksamheter att etableras under perioden. Ett exempel på nuvarande industri som är energiintensiv men bedöms kunna ställa om är fossilfritt stål, läs mer om förväntat elbehov per sektor här.
  • I det lägre elektrifieringsscenariot antas det finnas hinder för utbyggnaden av produktionen av el samt elnätet. Det i sin tur förväntas bidra till en långsammare elektrifiering av samhället eftersom den nödvändiga infrastrukturen saknas. I scenariot förväntas även fordonsflottan ha en lägre grad av elektrifiering än i det högre scenariot.

För att läsa mer om de olika scenariona och framtidens elbehov se Energimyndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem 2023 här.