Företagens skatteinbetalningar

2018 betalade aktiebolag in 1 370 miljarder kronor i skatt. Det rör sig både om skatter vi direkt förknippar med företagen, som bolagsskatt och arbetsgivaravgift, samt skatter vi kanske främst kopplar till dess anställda och kunder, exempelvis inkomstskatt och moms.

I statistiken redovisas sällan skatteintäkter utifrån vem som gör själva inbetalningarna. Inkomstskatten delas till exempel inte upp i preliminärskatt från företag, myndigheter och andra aktörer. Istället redovisas hela summan som ett belopp, eller möjligtvis uppdelad på kommunal och statlig inkomstskatt.

Skatteverket har dock data som gör det möjligt att få en bild av hur själva skatteuppbörden ser ut – hur stora inbetalningarna är från olika aktörer. I tabellen nedan återges en sådan sammanställning där skatterna för 2018 fördelats mellan aktiebolag och övriga aktörer. I den sistnämnda gruppen ingår bland annat offentliga myndigheter, enskilda firmor, handelsbolag och föreningar. Som framgår är de flesta av de stora skatterna inkluderade, men listan är ändå inte helt komplett. Bland annat saknas uppgifter för hushållens kapitalskatt, pensionärers inkomstskatt och skatter på vägtrafik.

Skatt fördelad per juridisk form

Miljoner kronor, år 2018

AktiebolagÖvrigaSumma
Moms374 41571 228445 643
Fastighetsskatt13 4254 50617 932
Bolagsskatt*124 2128 790133 001
Särskild löneskatt pensionskostnader**31 47113 78245 253
Arbetsgivaravgift372 376191 774564 150
Preliminär A-skatt***351 663179 486531 149
Punktskatter****102 8135 955108 768
Total1 370 375475 5211 845 896
LADDA NER
Källa: Skatteverket
* Statlig inkomstskatt på juridiska personer, avser till största del bolagsskatt. ** Samt avkastningsskatt på pensionsmedel. *** Inkomstskatt på pensioner ingår inte. **** Skatter på vägtrafik ingår inte.

 

Totalt uppgår skatterna i sammanställningen till knappt 1 850 miljarder kronor. Aktiebolagen svarade för 1 370 miljarder av detta, eller cirka 75 procent. Detta ska dock inte tolkas rakt av som att företagen står för tre fjärdedelar av skatteinbetalningarna. Dels drivs företag i andra former än enbart aktiebolag, dels är som sagt inte alla skatter inkluderade.

För att få en lite mer rättvisande fingervisning om företagens andel bör man också försöka ta hänsyn till enskilda firmor och handelsbolag. I detta underlag är dock dessa inte lika tydligt definierade vilket ökar osäkerheten i beräkningen. Man bör också dividera med de totala skatteintäkterna (2 100 miljarder enligt Ekonomistyrningsverket). Gör man detta hamnar man sammantaget på en något lägre andel, uppskattningsvis strax under 70 procent. 

Skatter övervältras

Att företagen svarar för en så stor andel återspeglar naturligtvis hur viktiga de är för finansieringen av offentlig sektor och den gemensamma välfärden. Både genom de skatteintäkter som de själva direkt genererar och genom de inkomster de möjliggör för sina anställda. Däremot måste man se längre än till själva uppbörden för att förstå hur skatter påverkar ekonomin och vilka som slutligen träffas av dem. Att företag betalar in inkomstskatt för de anställda betyder till exempel inte att detta är en skatt på företagande, snarare att det är den enklaste metoden att samla in skatten på.

Även i mindre uppenbara fall kan det vara svårt att avgöra vem som egentligen träffas av olika skatter. Ett exempel är arbetsgivaravgiften. På kort sikt är detta definitivt en skatt som träffar företagen i första hand. Höjs den ökar företagens kostnader och vice versa. På längre sikt kan man dock förvänta sig att skatten påverkar lönenivån; att en höjning av den leder till en flackare löneutveckling. Vilka som träffas av skatten varierar alltså beroende på vilken tidshorisont man har.

Eftersom löner är trögrörliga går övervältringen långsamt i fallet med arbetsgivaravgiften. I andra fall går den betydligt snabbare. Till exempel spiller en höjning av momsen vanligtvis kvickt över till slutkonsumenten genom högre priser på det vi handlar. Detta betyder dock inte att företagen är opåverkade eftersom det högre priset troligtvis kommer leda till minskad försäljning. Analysen av hur skatter övervältras, incidensen, är alltså ofta komplicerad och en helt annan fråga än hur själva skatteuppbörden ser ut.