Vad är klimat och miljö?

Klimat och miljö är två olika bregpp. Klimat omfattar de genomsnittsvärden som beskriver hur atmosfären beter sig. Det kan vara temperatur, vind eller nederbörd. Miljö beskriver vår omvärld och samspelet mellan allt levande.

 

Klimatet beskriver de genomsnittsvärden som karaktäriserar atmosfärens beteende över tid. Detta inkluderar faktorer som temperatur, vind och nederbörd. Den internationella standarden är att använda ett 30-årigt medelvärde för att definiera klimat. Principiellt sett är klimat och väder beskrivningar av samma fenomen men skiljer sig åt i tidsspann. Väder representerar korta förändringar i atmosfären, från minuter till månader, medan klimatet avser längre perioder. Klimatet kan delas upp i makro- och mikroklimat, där makroklimat inkluderar globala klimatförhållanden samt specifika regioner som ekvatorn eller polerna, och mikroklimat fokuserar på mer lokala förhållanden.

Sedan den industriella revolutionen har jordens medeltemperatur stigit med 0,9 °C, vilket är ett exempel på klimatförändring eller global uppvärmning. Denna uppvärmning varierar geografiskt, och i Sverige exempelvis, sker uppvärmningen snabbare än det globala genomsnittet.

Miljön beskriver vår omvärld och interaktionen mellan allt levande. Människan har en betydande påverkan på miljön, vilket leder till olika miljöproblem. Dessa sträcker sig från lokal övergödning till globala frågor som klimatförändringar. Tre av de mest allvarliga miljöproblemen idag är klimatförändringar, avskogning, och utsläpp av föroreningar.

Klimatförändringar betraktas som det mest omfattande miljöproblemet och behandlas ofta separat från andra miljöfrågor. Orsaken till klimatförändringarna är främst utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen, vilket leder till extremare väderförhållanden och förändrade livsvillkor för både ekosystem och människor.

Avskogning innebär att skogar permanent huggs ned för att ge plats åt bland annat jordbruk och bostäder, vilket resulterar i biodiversitetsförlust, ökad erosion och minskad koldioxidbindning. Föroreningar, som uppstår vid bland annat förbränning och dålig avfallshantering, är skadliga för både människor och miljö.