Privat och offentlig sysselsättning

Den offentliga sektorn expanderade starkt under främst 1970-talet. Under samma period stod sysselsättningen i den privata sektorn nästan stilla. Efter 1990-talskrisen stannade tillväxten av i den offentliga sektorn samtidigt som den började öka inom den privata sektorn. I princip all sysselsättningsökning sedan 1994 har kommit till i den privata sektorn. Under senare år har trenden dock varit ökande även i offentlig sektor.

Begreppet sysselsättning inkluderar både anställda och de som arbetar i egna företag. I offentlig sektor ingår de anställda som har staten, landstingen eller kommunerna som arbetsgivare. I privat sektor ingår övriga anställda och egenföretagare. Sedan år 2001 räknas även anställda vid affärsverken och Svenska kyrkan till den privata sektorn. 

Diagrammet ovan visar hur arbetstillfällena är fördelade mellan privat och offentlig sektor samt hur utvecklingen sett ut över tid. 1990-talskrisen satte tydliga spår med rejäla nedgångar i sysselsättningen inom både privat och offentlig sektor. Sedan dess har svängningarna i den offentliga sektorn varit betydligt mindre än i privat sektor. Det kan tolkas som att offentlig sektor är mindre känslig för konjunkturförändringar. Detta syns till exempel för lågkonjunktursåret 2009 där sysselsättningen minskade med 77 000 arbetstillfällen i privat sektor och 24 000 arbetstillfällen inom offentlig sektor