Anställda och företagare per bransch

Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt utbildning är exempel på branscher där majoriteten av de anställda är kvinnor. Liknande mönster syns även när det kommer till företagande. 

Hälften av alla anställda i Sverige är idag kvinnor. Andelen varierar dock inom olika yrken. Inom vård och omsorg utgör kvinnor fyra av fem anställda och inom utbildningssektorn nära tre fjärdedelar. Andelen är som lägst inom sektorer som traditionellt dominerats av män, som exempelvis byggverksamheten där nästan 90 procent av de anställda idag är män.

Mönstret går igen även inom näringslivet och var man väljer att starta företag. Det är vanligare att kvinnor driver företag inom sektorer som varit och fortfarande är kvinnodominerade. Det samma gäller bland män. Drygt 63 procent av företagen inom vård och omsorg drivs av kvinnor liksom drygt hälften av företagen inom utbildningssektorn. Inom byggverksamhen ser det annorlunda ut och närmare 95 procent av företagarna är män.

Totalt sett är cirka en tredjedel av företagarna i Sverige idag kvinnor. Att de driver företag i lägre utsträckning än män kan ha flera förklaringar. En av dem är att kvinnor ofta är verksamma inom den offentligt finansierade sektorn där det är mindre vanligt med privat företagande. I internationell jämförelse har Sverige en låg andel kvinnor bland företagarna.

Att kvinnor är överrepresenterade inom vård och utbildning innebär dock inte att det är i dessa sektorer flest kvinnor driver företag. Omkring sju respektive tre procent av alla kvinnor som driver företag har verksamheter i dessa sektorer. Den vanligaste branschen är företagstjänster följt av serviceverksamhet och personliga tjänster. Bland både kvinnor och män är det vanligt att driva företag inom företagstjänster, handel och jordbruk.

Företagare bland kvinnor och män

Per bransch år 2021

KvinnorMän
Företagstjänster23,518,0
Serviceverksamhet och personliga tjänster15,72,4
Jordbruk, skogsbruk och fiske10,115,7
Handel9,410,8
Vård och omsorg; sociala tjänster6,81,9
Kultur, nöje och fritid6,23,7
Hotell- och restaurangverksamhet3,93,7
Utbildning 3,41,4
Tillverkning och utvinning3,25,7
Information och kommunikation3,07,4
Byggverksamhet2,118,9
Fastighetsverksamhet1,82,0
Transport och magasinering0,85,1
Finans- och försäkringsverksamhet0,30,5
Energiförsörjning; miljöverksamhet0,10,2
Offentlig förvaltning och försvar0,00,0
Källa: SCB (RAMS)
Not: Statistiken är hämtad ur den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Andelen anställda skiljer sig något från den andel som rapporteras i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) eftersom statistiken samlas in på olika sätt. Not 2: Undergruppen Okänd verksamhet har exkluderats ur redovisningen.