Energiintensitet

Energiintensiteten mäter förhållandet mellan energiförbrukningen i ett land och värdet på landets samlade produktion, BNP. Att mäta energiintensitet är ett sätt att mäta energieffektiviteten i ett land och därmed se hur effektivt energiresurserna används.

Målet för energieffektivisering i Sverige är att energiintensiteten, det vill säga förhållandet mellan den totala energitillförsel och BNP, ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030.

Energieffektivisering skapas i stor utsträckning genom tekniska lösningar och teknisk utveckling. Det finns dock en rad olika faktorer som påverkar ett lands energiintensitet vilket gör att jämförelser mellan länder är något komplicerad. Geografiska förhållanden som yta påverkar bland annat då stora länder till ytan har en relativt högre nivå på energiintensiteten än mindre länder. Detta beror exempelvis på att stora länder har relativt längre godstransporter, inte bara mellan länder utan även på den egna hemmamarknaden.

Länders klimat har också stor betydelse för nivån på energiintensiteten. I länder med kallt klimat kommer energiåtgången för uppvärmning vara högre än andra länder med mildare klimat. Man skall dock inte glömma att varma länder också har en efterfråganenergi för att kunna leverera kyla. Länder som har en hög andel råvaruindustrier använder dessutom en större mängd energi än länder som istället importerar redan processade produkter till deras industrier. Detta påverkar intensiteten då en betydligt större mängd energi behövs för att producera produkter direkt från råmaterial.

Energieffektiviseringen tillsammans med energibesparing, som innebär att vi gör förändringar i vårt beteende och vanor för att använda mindre energi, bidrar till en god energihushållning. Energibesparingar kräver ofta inga stora investeringar vilket energieffektivisering kan göra.