Skatteintäkter per skatt

Nära 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Knappt 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, drygt 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2022 till 2 442 miljarder kronor.

Cirka 57 procent av de totala skatteintäkterna utgjordes av olika skatter på arbete år 2022. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och statlig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2022 att uppgå till cirka 349 miljarder kronor. Drygt hälften av detta, 187 miljarder, kommer från bolagsskatten vilken är en skatt på företagsvinster. Under 2000-talet har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. Två år senare försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. 2019-2020 sänktes bolagsskattesatsen samtidigt som inskränkningar gjordes i avdragsrätten. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2022 till cirka 87 miljarder kronor, med hänsyn tagen till skattereduktioner. Intäkterna från denna skatt är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör cirka 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2022

Preliminärt utfall, mdkr

mdkr
Direkta skatter på arbete716,0
Inkomstskatter905,1
Statlig inkomstskatt58,9
Kommunal inkomstskatt846,2
Allmän pensionsavgift145,6
Skattereduktioner-334,7
Reduktion Allmän pensionsavgift-145,6
Jobbskatteavdrag-146,7
Husarbeten/hemtjänster-19,2
Övriga skattereduktioner-23,2
Indirekta skatter på arbete673,2
Arbetsgivaravgifter669,4
Egenavgifter11,8
Avgifter till premiepensionssystemet-46,4
Särskild löneskatt55,1
Nedsättningar-17,4
Tjänstegruppliv0,6
Skatt på kapital349,0
Skatt på kapital, hushåll87,4
Skatt på företagsvinster (bolagsskatt)187,2
Kupongskatt12,3
Avkastningsskatt8,0
Fastighetskatt37,5
Stämpelskatt15,8
Mervärdesskatt559,7
Punktskatter133,2
Skatt på tobak12,8
Skatt på alkolhol17,0
Energiskatt44,7
Skatt på elektrisk kraft25,0
Energiskatt bensin9,3
Energiskatt oljeprodukter10,2
Energiskatt övrigt0,2
Koldioxidskatt21,2
Koldioxidskatt bensin7,2
Koldioxidskatt oljeprodukter13,7
Koldioxidskatt övrigt0,3
Övriga skatter på energi och miljö8,1
Skatt på plastbärkassar0,5
Kemikalieskatt1,6
Flygskatt1,1
Övr skatter energi o miljö, övrigt1,1
Skatt på vägtrafik22,5
Fordonsskatt15,5
Vägavgifter1,3
Trängselskatt2,9
Skatt på trafikförsäkringspremier2,8
Övriga skatter-0,1
Skatt på import9,3
Restförda och övriga skatter10,9
Totala skatteintäkter2 451,3
Skatter till EU-9,3
Offentliga sektorns skatteintäkter2 442,0
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner skattestrukturen 2006-2022 till Excel.